Title: Napoleonovo pruské tažení v roce 1806
Other Titles: The Napoleon's Prussian Campaign in 1806
Authors: Trdla, Filip
Advisor: Šedivý, Miroslav
Referee: Skřivan, Aleš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2968
Keywords: Napoleon Bonaparte;Louis Nicolas Davout;Fridrich Vilém III.;prusko-francouzská válka 1806;bitva u Saalfeldu;bitva u Jeny;bitva u Auerstädtu
Keywords in different language: Napoleon Bonaparte;Louis Nicolas Davout;Frederick William III.;Prussian-French War 1806;battle of Saalfeld;battle of Jena;battle of Auerstädt
Abstract: Bakalářská práce vysvětluje příčiny, průběh a důsledky prusko-francouzské války z roku 1806. Porovnává rozdílnou bojeschopnost obou armád před vypuknutím konfliktu, analyzuje průběh kampaně, popisuje události stěžejních bitev u Saalfeldu, Jeny a Auerstädtu, pronásledování poražené pruské armády a zabývá se důsledky tohoto střetnutí pro další průběh napoleonských válek a vnitropolitickou situaci v Prusku. Celá práce je zpracována na základě studia odborné literatury v českém, anglickém a francouzském jazyce. Autor použil metody analýzy, kompilace a komparace.
Abstract in different language: Bachelor work explains the causes, course and consequences of the Prussian-French War in 1806. It compares different combat capabilities of both armies before the outbreak of conflict, analyzes the campaign, describes fundamental events of the battles of Saalfeld, Jena and Auerstadt, persecution defeated the Prussian army and deals with consequences of this engagement for the further course of the Napoleonic wars and internal political situation in Prussia. All work is processed based on the study of literature in Czech, English and French. Author used the method of analysis, compilation and comparison.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFView/Open
Trdla_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce657,16 kBAdobe PDFView/Open
Trdla_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce978,15 kBAdobe PDFView/Open
Trdla_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce360,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2968

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.