Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVimmr, Jan
dc.contributor.authorMlynaříková, Helena
dc.contributor.refereeHajžman, Marek
dc.date.accepted2012-06-26
dc.date.accessioned2013-06-19T06:30:23Z-
dc.date.available2011-09-26cs
dc.date.available2013-06-19T06:30:23Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-31
dc.identifier46850
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2984
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá základy matematického modelování turbulentního proudění. Je uvažován model stlačitelné vazké tekutiny popsaný systémem Navierových-Stokesových rovnic, z něhož je odvozen systém středovaných Navierových-Stokesových rovnic podle Favra. Ten se uzavírá modely turbulence, nejpoužívanější z nich jsou popsány v této práci. Pro numerické řešení středovaného systému Navierových-Stokesových rovnic na strukturované čtyřúhelníkové síti je použita metoda konečných objemů, nevazké numerické toky na~stěnách kontrolních objemů jsou aproximovány AUSM schématem. Za účelem zvýšení jeho řádu přesnosti v prostorové proměnné je použita lineární rekonstrukce s minmod limiterem. Vazké numerické toky stěnami kontrolních objemů jsou aproximovány centrálně s pomocí duálních buněk. V práci je také detailně popsán způsob aproximace rovnic modelu turbulence k-epsilon. Na zvolené testovací úloze proudění v dvourozměrném úzkém kanálu jsou provedeny numerické simulace turbulentního proudění s pomocí algebraického modelu turbulence Baldwina a Lomaxe a dvourovnicového modelu turbulence k-epsilon.cs
dc.format68 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstředování podle Favracs
dc.subjectsystém středovaných Navierových-Stokesových rovniccs
dc.subjectalgebraický model turbulence Baldwina a Lomaxecs
dc.subjectdvourovnicový model turbulence k-epsiloncs
dc.subjectmetoda konečných objemůcs
dc.subjectAUSM schémacs
dc.subjectlineární rekonstrukcecs
dc.subjectduální buňkacs
dc.subjectčtyřstupňová Rungeova-Kuttova metodacs
dc.titleMatematické modelování turbulentního prouděnícs
dc.title.alternativeMathematical modeling of turbulent flowsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra mechanikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work deals with basics of mathematical modelling of turbulent flows. We consider model of compressible viscid fluid described by the system of Navier-Stokes equations, from which the system of Favre averaged Navier-Stokes equations is derived. The system is closed by turbulence model, some of the most important of them are described in this work. The nonlinear system of averaged Navier-Stokes equations is solved by the finite volume method on~a~structured grid, inviscid numerical fluxes on the interface of control volumes are computed using AUSM scheme. Linear reconstruction with minmod limiter was implemented in order to improve its accuracy in space. Viscid numerical fluxes on the interface of control volumes are approximated using dual cells. Approximation of the equations of turbulence model k-epsilon is also described in detail. Numerical simulations of turbulent flow through a narrow channel using Baldwin-Lomax algebraic turbulence model and k-epsilon two-equation turbulence model were performed.en
dc.subject.translatedFavre averagingen
dc.subject.translatedsystem of averaged Navier-Stokes equationsen
dc.subject.translatedalgebraic Baldwin-Lomax turbulence modelen
dc.subject.translatedtwo-equation k-epsilon turbulence modelen
dc.subject.translatedfinite volume methoden
dc.subject.translatedAUSM schemeen
dc.subject.translatedlinear reconstructionen
dc.subject.translateddual cellen
dc.subject.translatedfour-step Runge-Kutta schemeen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mlynarikova_DP.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Mlynarikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce729,25 kBAdobe PDFView/Open
Mlynarikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce789,71 kBAdobe PDFView/Open
Mlynarikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce159,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2984

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.