Title: Analysis of short wavelength infrared radiation during laser welding of plastics
Other Titles: Analýza infračerveného záření s krátkou vlnovou délkou při laserovém svařování plastů
Authors: Martan, Jiří
Tesař, Jiří
Kučera, Martin
Honnerová, Petra
Benešová, Martina
Honner, Milan
Citation: MARTAN, J., TESAŘ, J., KUČERA, M., HONNEROVÁ, P., BENEŠOVÁ, M., HONNER, M. Analysis of short wavelength infrared radiation during laser welding of plastics. Applied Optics, 2018, roč. 57, č. 18, s. D145-D154. ISSN 2155-3165.
Issue Date: 2018
Publisher: Optical Society of America
Document type: postprint
článek
postprint
article
URI: 2-s2.0-85048951612
http://hdl.handle.net/11025/29952
ISSN: 2155-3165
Keywords: Tepelné zobrazování;Infračervené zobrazování;Laserové zpracování materiálů;Optické vlastnosti;Polymery;Monitorování a řízení procesů
Keywords in different language: Thermal imaging;Infrared imaging;Laser materials processing;Optical properties;Polymers;Process monitoring and control
Abstract: V tomto článku je prezentován nový měřicí systém a nový přístup k výpočtu pro zkoumání infračerveného (IR) záření v kvazi-simultánním propustném laserovém svařování plastů. Měřící systém je založen na MW/SWIR (středně vlnné/krátkovlnné infračervené) kameře a optických filtrech pro zúžení spektrální oblasti na SWIR. Naměřené signály obsahují záření z roztavené zóny mezi polopropustným a absorbujícím polymerem, stejně jako záření z povrchu a vnitřku polopropustného polymeru. Nový přístup výpočtu byl vyvinut pro rozlišení těchto signálů. Je založen na zjednodušení procesu na dvě místa se dvěma teplotami (povrch a roztavené rozhraní) a znalosti spektrálních optických vlastností materiálu, filtrů a odezvy kamery. Výsledky měření a výpočtů pro tři různé optické filtry a vzorky polyoxymethylenu (POM) se dvěma tloušťkami jsou uvedeny a diskutovány. Dobrá shoda je dosažena pro výpočtovou variantu za použití normálové propustnosti polopropustného polymeru.
Abstract in different language: In this article, a new measurement system and a new approach in calculation for infrared (IR) radiation investigation in quasi-simultaneous transmission laser welding of plastics are presented. The measurement system is based on a MW/SWIR (medium-wave/short-wave infrared) camera and optical filters narrowing the spectral region to SWIR. The measured signals contain radiation from the melted zone in between the semitransparent and absorbing polymers, as well as radiation from the surface and interior of the semitransparent polymer. The new calculation approach was developed to distinguish between these signals. It is based on simplification of the process to two places with two temperatures (surface and molten interface) and knowledge of the spectral optical properties of the material, filters and camera response. The results of measurement and calculation for three different optical filters and polyoxymethylene (POM) samples with two thicknesses are shown and discussed. Good agreement is obtained for the calculation variant using normal transmissivity of the semitransparent polymer.
Rights: Plný text není přístupný.
© Optical Society of America
openAccess
Appears in Collections:OpenAire
Články / Articles (CT3)
OBD

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO-319859_AUTHOR_1(4)_post.pdf1,89 MBAdobe PDFView/Open
Analysis of short wavelength infrared radiation_pub_vers.pdf1,97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29952

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD