Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMartan, Jiří
dc.contributor.authorTesař, Jiří
dc.contributor.authorKučera, Martin
dc.contributor.authorHonnerová, Petra
dc.contributor.authorBenešová, Martina
dc.contributor.authorHonner, Milan
dc.date.accessioned2018-09-21T10:00:13Z-
dc.date.available2018-09-21T10:00:13Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationMARTAN, J., TESAŘ, J., KUČERA, M., HONNEROVÁ, P., BENEŠOVÁ, M., HONNER, M. Analysis of short wavelength infrared radiation during laser welding of plastics. Applied Optics, 2018, roč. 57, č. 18, s. D145-D154. ISSN 2155-3165.en
dc.identifier.issn2155-3165
dc.identifier.uri2-s2.0-85048951612
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/29952
dc.description.abstractV tomto článku je prezentován nový měřicí systém a nový přístup k výpočtu pro zkoumání infračerveného (IR) záření v kvazi-simultánním propustném laserovém svařování plastů. Měřící systém je založen na MW/SWIR (středně vlnné/krátkovlnné infračervené) kameře a optických filtrech pro zúžení spektrální oblasti na SWIR. Naměřené signály obsahují záření z roztavené zóny mezi polopropustným a absorbujícím polymerem, stejně jako záření z povrchu a vnitřku polopropustného polymeru. Nový přístup výpočtu byl vyvinut pro rozlišení těchto signálů. Je založen na zjednodušení procesu na dvě místa se dvěma teplotami (povrch a roztavené rozhraní) a znalosti spektrálních optických vlastností materiálu, filtrů a odezvy kamery. Výsledky měření a výpočtů pro tři různé optické filtry a vzorky polyoxymethylenu (POM) se dvěma tloušťkami jsou uvedeny a diskutovány. Dobrá shoda je dosažena pro výpočtovou variantu za použití normálové propustnosti polopropustného polymeru.cs
dc.format10 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherOptical Society of Americaen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Optical Society of Americaen
dc.rightsopenAccessen
dc.subjectTepelné zobrazovánícs
dc.subjectInfračervené zobrazovánícs
dc.subjectLaserové zpracování materiálůcs
dc.subjectOptické vlastnostics
dc.subjectPolymerycs
dc.subjectMonitorování a řízení procesůcs
dc.titleAnalysis of short wavelength infrared radiation during laser welding of plasticsen
dc.title.alternativeAnalýza infračerveného záření s krátkou vlnovou délkou při laserovém svařování plastůcs
dc.typepostprintcs
dc.typečlánekcs
dc.typepostprinten
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionacceptedVersionen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedIn this article, a new measurement system and a new approach in calculation for infrared (IR) radiation investigation in quasi-simultaneous transmission laser welding of plastics are presented. The measurement system is based on a MW/SWIR (medium-wave/short-wave infrared) camera and optical filters narrowing the spectral region to SWIR. The measured signals contain radiation from the melted zone in between the semitransparent and absorbing polymers, as well as radiation from the surface and interior of the semitransparent polymer. The new calculation approach was developed to distinguish between these signals. It is based on simplification of the process to two places with two temperatures (surface and molten interface) and knowledge of the spectral optical properties of the material, filters and camera response. The results of measurement and calculation for three different optical filters and polyoxymethylene (POM) samples with two thicknesses are shown and discussed. Good agreement is obtained for the calculation variant using normal transmissivity of the semitransparent polymer.en
dc.subject.translatedThermal imagingen
dc.subject.translatedInfrared imagingen
dc.subject.translatedLaser materials processingen
dc.subject.translatedOptical propertiesen
dc.subject.translatedPolymersen
dc.subject.translatedProcess monitoring and controlen
dc.identifier.doi10.1364/AO.57.00D145
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number435841800021
dc.identifier.obd43922599
dc.project.IDinfo:eu-repo/grantAgreetment/EC/TheCoS - Termoplastické kompozitní struktury/103cs
Appears in Collections:OpenAire
Články / Articles (CT3)
OBD

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO-319859_AUTHOR_1(4)_post.pdf1,89 MBAdobe PDFView/Open
Analysis of short wavelength infrared radiation_pub_vers.pdf1,97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29952

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD