Název: Projíst se k minulosti: teoreticko-metodologická úvaha o vztahu jídla a paměti
Další názvy: Eat throught the Past: Theoretical and Methodological Essay about the Relations between Food and Memory
Autoři: Fatková, Gabriela
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2017, roč. 7, č. 2.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2018/01/MEMO-2017_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/30176
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: paměť;jídlo;smysly;antropologie;paměťová studia
Klíčová slova v dalším jazyce: memory;food;senses;anthropology;memory studies
Abstrakt: Text se zamýšlí nad možnými styčnými plochami a vzájemnými inspiracemi mezi metodologií vycházející z kulturně antropologické tradice a orální historií. Shrnuje současnou diskuzi o paměti, těle a smyslech na poli sociálních věd v zahraničí a představuje několik konceptů (např. jídlo jako jazyk, jídlo evokující vzpomínky, embodiment, synestezie), které mohou být inspirativní pro aktuální tuzemské směrování a rozvoj metody orální historie. Tuzemským paměťovým studiím, doposud silně zaměřeným na práci s textem (psaným i mluveným), nabízí skrze téma jídla a stravování způsoby, jak překonat dominanci zraku a textu. Především ale představuje jídlo jako téma, díky němuž lze nejen odkrývat různé vrstvy paměti, ale téma skrze nějž lze reprezentovat (umlčené a opomíjené) dějiny domácích producentů každodenní stravy.
Abstrakt v dalším jazyce: The text deals with contact area and mutual inspirations of methodologies stemming from cultural anthropology and oral history. It summarizes recent international discussion about memory, body, and senses in social sciences and introduces few concepts (e.g. food as a language, food evoking memories, embodiment, synesthesia) that can be inspirational for current development of oral history methodology in the Czech conditions. Czech memory studies have been strongly based on textual analyses dealing with a written or spoken language. Through the topic of food and foodways, new ways of overcoming the textual and visual dominance in social sciences could be developed. Food is treated as a topic convenient for uncovering of various memory layers and representation of (silenced and neglected) histories of the everyday home food producers.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 7, č. 2 (2017)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Fatkova.pdfPlný text1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/30176

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.