Title: Comparison of Home Team Advantage in English and Spanish Football Leagues
Other Titles: Srovnání domácí výhody v anglických a španělských fotbalových ligách
Authors: Marek, Patrice
Vávra, František
Issue Date: 2018
Publisher: SPEKTRUM STU
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/30444
ISBN: 978-80-227-4765-3
Keywords: Výhoda domácího týmu;kombinovaná míra;Jeffreyho divergence;test homogenity dvou výběrů;Premier League;La Liga
Keywords in different language: Home team advantage;Combined measure;Jeffrey divergence;Test for homogeneity of parallel samples;Premier League;La Liga
Abstract: Domácí výhoda ve sportu je široce analyzovaný fenomén. Tento článek staví na výsledcích posledních výzkumů, které místo získaných bodů používají vstřelené a obdržené góly k popisu výhody domácího týmu. S využitím tohoto postupu je výhoda domácího týmu náhodnou proměnnou, která může být popsána trinomickým rozdělením a je možno použít Jeffreyho divergenci a test homogenity dvou výběrů ke srovnání a testování výhody domácího týmu v různých ligách. Článek rovněž zavádí proceduru, která je založena na identifikaci všech vzdáleností mezi domácími výhodami všech lig. Tyto vzdálenosti jsou dále použity pro konstrukci nespojitého grafu s komponentami, které obsahují ligy s podobnou výhodou domácího týmu. Postupy jsou demonstrovány na pěti nejvyšších anglických fotbalových ligách a dvou nejvyšších španělských fotbalových ligách mezi sezónami 2007/2008 a 2016/2017.
Abstract in different language: Home team advantage in sports is widely analysed phenomenon. This paper builds on results of recent research that -- instead of points gained -- uses goals scored and conceded to describe home team advantage. Using this approach, the home team advantage is random variable that can be described by trinomial distribution, and it is possible to use Jeffrey divergence and test for homogeneity of parallel samples to compare and test home team advantage of different leagues. The paper also introduces procedure that is based on identification of all distances between home advantages of leagues. These distances are later used to construct disconnected graph with components that contain leagues with similar home team advantage. Procedures are demonstrated on five top level English football leagues and two top level Spanish leagues from the 2007/2008 season to the 2016/2017 season.
Rights: © SPEKTRUM STU
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
0724_Marek_Vavra.pdf856,74 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30444

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD