Title: Téma Hirošimy a Nagasaki v literatuře
Other Titles: The Topic of Hiroshima and Nagasaki in Literature
Authors: Bílková, Jitka
Citation: Kuděj: časopis pro kulturní dějiny. Roč. 17 (2016), č. 1-2, s. 86-115
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
Document type: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/kfi/vav/kudej/
http://hdl.handle.net/11025/30885
ISSN: 1211-8109
Keywords: atomová bomba;literatura atomové bomby;hibakuša;Hirošima;Nagasaki;národní trauma;komunikovatelnost zkušenosti výbuchu atomové bomby
Keywords in different language: atomic bomb;A-bomb literature;hibakusha;Hiroshima;Nagasaki;national trauma;communicability of atomic bomb experience
Abstract: Článek se soustředí na literární zpracování jedné události druhé světové války, a to literaturu atomové bomby a na její taxonomii. Cílem je naznačit různorodost témat, které spisovatelé akcentují, a pohledů na atomový útok na japonská města Hirošimu a Nagasaki. Daná problematika je ukázána na základě analýzy některých českých a anglických překladů děl japonských autorů, zahrnuta je i vybraná literatura, která vznikla mimo Japosko (v USA a Evropě) a reaguje na zmíněnou událost. Pro prezentaci problematiky byly vybrány následující tematické okruhy: bezprostřední zkušenost s výbuchem a reakce na něj, reakce Japonců na oznámení kapitulace, první pokusy o lékařské vědecké zkoumání, pocity přeživších a otázka komunikovatelnosti zážitku, existenciální zkušenost, vznik národního traumatu.
Abstract in different language: Following text focuses on the literary adaptation of one event of the World War II, that is the atomic bomb literature and its taxonomy. The goal of this text is to present a variability of the topics accented in literature and views on the atomic bomb attack on Japanese cities Hiroshima and Nagasaki. The analysis of certain Czech and English traslations of works of Japanese authors was used to show this issue; certain examples of literature that originated outside Japan (in the USA and Europe) and reacts to this matter were also incorporated. The following thematic issues were chosen to demonstrate the matter: immediate experience with the atomic bomb explosion and the reaction to it, Japanese reaction to the capitulation, the first attempts to do the medical scientific research, the survivors’ feelings and the question of communicability of the experience, existential dimension, and the emergence of the national trauma.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
Číslo 1-2 (2016)
Číslo 1-2 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilkova.pdfPlný text540,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30885

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.