Title: Impact of Al or Si addition on properties and oxidation resistance of magnetron sputtered Zr–Hf–Al/Si–Cu metallic glasses
Other Titles: Vliv přidání Al nebo Si na vlastnosti a oxidační odolnost magnetronově naprášených kovových skel Zr–Hf–Al/Si–Cu
Authors: Zítek, Michal
Zeman, Petr
Kotrlová, Michaela
Čerstvý, Radomír
Citation: ZÍTEK, M., ZEMAN, P., KOTRLOVÁ, M., ČERSTVÝ, R. Impact of Al or Si addition on properties and oxidation resistance of magnetron sputtered Zr–Hf–Al/Si–Cu metallic glasses. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2019, roč. 772, č. 25 JAN 2019, s. 409-417. ISSN: 0925-8388
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85053306726
http://hdl.handle.net/11025/30918
ISSN: 0925-8388
Keywords: Zr–Hf–Al/Si–Cu;Amorfní materiál;Kovové sklo;Tenká vrstva;Magnetronové naprašování
Keywords in different language: Zr–Hf–Al/Si–Cu;Amorphous material;Metallic glass;Thin film;Magnetron sputtering
Abstract: Amorfní kvaternární tenkovrstvé kovové slitiny Zr–Hf–Al/Si–Cu byly připraveny nereaktivním magnetronovým naprašováním za využití čtyř nevyvážených magnetronů osazených Zr, Hf, Al nebo Si, a Cu terči. Zr, Hf a Al nebo Si terče byly rozprašovány v dc režimu zatímco Cu terč ve vysoko-výkonovém pulzním režimu. Byly připraveny dvě série vrstev buď s Al (až 17 at. %) nebo Si (až 12 at. %). Vliv prvkového složení na strukturu, tepelné chování, mechanické a povrchové vlastnosti, elektrickou rezistivitu a oxidační odolnost byl systematicky zkoumán. Všechny vrstvy Zr–Hf–Al/Si–Cu byly připraveny s rentgenově amorfní strukturou. Skelný přechod byl ale rozpoznán pouze do 12 at. % Al nebo 6 at. % Si. Přidání Al nebo Si zlepšuje mechanické vlastnosti vrstev a tepelnou stabilitu jejich amorfní struktury. To lze vysvětlit zvyšujícím se podílem kovalentní složky smíšené kovalentně-kovové vazby s rostoucím obsahem Al a Si. Kovová skla Zr–Hf–Al–Cu navíc vykazují širší oblast přechlazené kapaliny, zatímco kovová skla Zr–Hf–Si–Cu jsou odolnější vůči oxidaci.
Abstract in different language: Amorphous quaternary Zr–Hf–Al/Si–Cu thin-film metallic alloys were prepared by non-reactive magnetron co-sputtering using four unbalanced magnetrons equipped with Zr, Hf, Al or Si, and Cu targets. The Zr, Hf and Al or Si targets were sputtered in dc regimes while the Cu target in a high-power impulse regime. Two series of films with either Al (up to 17 at.%) or Si (up to 12 at.%) addition were deposited. The effect of the elemental composition on the structure, thermal behavior, mechanical and surface properties, electrical resistivity and oxidation resistance was systematically investigated. All Zr–Hf–Al/Si–Cu films were deposited with an X-ray amorphous structure. The glass transition was, however, recognized only up to 12 at.% Al or 6 at.% Si. The addition of Al or Si enhances mechanical properties of the films and the thermal stability of their amorphous state. This may be explained by an increase of a covalent component of the mixed metallic-covalent bonds with increasing the Al and Si content. Moreover, the Zr–Hf–Al–Cu metallic glasses exhibit a wider super-cooled liquid region, while the Zr–Hf–Si–Cu metallic glasses are more oxidation resistant.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (MMI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OBD19_Zitek,Zeman,Kotrlova,Cerstvy_clanek.pdf2,11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30918

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD