Title: Specifika marketingového mixu specializované prodejny firmy H & B
Other Titles: Marketing mix specifics of a specialty shop of the H & B company
Authors: Blechová, Iva
Advisor: Králová, Lenka
Referee: Čechurová, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3093
Keywords: marketingový mix;maloobchod;specializovaná prodejna;klíče
Keywords in different language: marketing mix;retailing;specialty shop;keys
Abstract: Tato práce je zaměřena na specifika marketingového mixu specializované prodejny firmy H & B. Správně sestavený marketingový mix je klíčový pro úspěch každého podniku v konkurenčním prostředí trhu. Teoretická část práce shrnuje poznatky z odborné literatury týkající se situační analýzy a marketingového mixu. Na základě informací získaných vlastními pozorováními a rozhovory s managementem a zaměstnanci firmy je v praktické části provedena situační analýza, po níž následuje popis a zhodnocení marketingového mixu prodejny. Výstupem této práce jsou návrhy na zlepšení jednotlivých nástrojů marketingového mixu firmy. Praktická aplikace těchto návrhů by firmě pomohla k dosažení jejích cílů.
Abstract in different language: This thesis is focused on marketing mix specifics of a specialty shop of the H & B company. Well designed marketing mix is crucial for the success of any business in the competitive environment of the market. The theoretical part of the thesis summarizes the knowledge from professional literature dealing with situation analysis and marketing mix. Based on the information gathered through personal observation and interviews with the company's management and employees, situation analysis is carried out in the practical part, followed by description and evaluation of the shop's marketing mix. The output of the thesis are proposals for improvement of the company's particular marketing mix tools. Practical application of these proposals would help the company achieve its goals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Blechova.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Blechova v.PDFPosudek vedoucího práce223,32 kBAdobe PDFView/Open
Blechova o.pdfPosudek oponenta práce672,83 kBAdobe PDFView/Open
Blechova o.PDFPrůběh obhajoby práce83,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3093

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.