Název: Specifika marketingového mixu specializované prodejny firmy H & B
Další názvy: Marketing mix specifics of a specialty shop of the H & B company
Autoři: Blechová, Iva
Vedoucí práce/školitel: Králová, Lenka
Oponent: Čechurová, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3093
Klíčová slova: marketingový mix;maloobchod;specializovaná prodejna;klíče
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing mix;retailing;specialty shop;keys
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na specifika marketingového mixu specializované prodejny firmy H & B. Správně sestavený marketingový mix je klíčový pro úspěch každého podniku v konkurenčním prostředí trhu. Teoretická část práce shrnuje poznatky z odborné literatury týkající se situační analýzy a marketingového mixu. Na základě informací získaných vlastními pozorováními a rozhovory s managementem a zaměstnanci firmy je v praktické části provedena situační analýza, po níž následuje popis a zhodnocení marketingového mixu prodejny. Výstupem této práce jsou návrhy na zlepšení jednotlivých nástrojů marketingového mixu firmy. Praktická aplikace těchto návrhů by firmě pomohla k dosažení jejích cílů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on marketing mix specifics of a specialty shop of the H & B company. Well designed marketing mix is crucial for the success of any business in the competitive environment of the market. The theoretical part of the thesis summarizes the knowledge from professional literature dealing with situation analysis and marketing mix. Based on the information gathered through personal observation and interviews with the company's management and employees, situation analysis is carried out in the practical part, followed by description and evaluation of the shop's marketing mix. The output of the thesis are proposals for improvement of the company's particular marketing mix tools. Practical application of these proposals would help the company achieve its goals.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Blechova.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blechova v.PDFPosudek vedoucího práce223,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blechova o.pdfPosudek oponenta práce672,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blechova o.PDFPrůběh obhajoby práce83,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3093

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.