Název: Zhodnocení marketingového mixu vybrané dopravní firmy
Další názvy: The evaluation of marketing mix in selected transport company
Autoři: Drahozalová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Králová, Lenka
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3094
Klíčová slova: marketingový mix;dopravní firma;situační analýza;zhodnocení
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing mix;transport company;situational analysis;evaluation
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na marketingový mix ve vybrané dopravní firmě, konkrétně ve společnosti HDB Trans s.r.o. První část je věnována teoretickým východiskům práce, která jsou zpracována na základě dostupné literatury a internetových zdrojů, a týkají se rozšířeného marketingového mixu a situační analýzy. Praktická část je zaměřena na představení dopravní firmy HDB Trans, s.r.o., dále je zde popsán marketingový mix dané společnosti a provedena situační analýza prostřednictvím PEST a SWOT analýzy. Výsledkem této práce je zjištění stavu marketingového mixu společnosti HDB Trans, který není příliš propracovaný. Na základě provedených analýz (PEST, SWOT, analýza konkurence pomocí mystery shoppingu) jsem navrhla zlepšující opatření, například umístění navigačních cedulí, zavedení firemního oblečení pro všechny řidiče, nebo návštěvu veletrhu. Realizací těchto opatření by společnost HDB Trans, s.r.o. získala nové zákazníky a posílila vztahy mezi zaměstnanci. K realizaci těchto návrhů by společnost potřebovala finanční prostředky ve výši 94.000 Kč.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on marketing mix in selected transport company, specifically in the HDB Trans Inc. The first part is devoted to theoretical ground of this work which are prepared on the basis of available literature and internet sources, and relate to marketing mix and situational analysis. The practical part is aimed at presentation of HDB Trans, further is described the company?s marketing mix and situational analysis carried out by PEST and SWOT analysis. Result of this work is to establish the status of marketing mix of HDB Trans Inc., which is not very elaborated. On the basis of the analysis (PEST, SWOT, and analysis of the competition using mystery shopping) I proposed improvement measures, for example the eplacement of navigational signs, introduction of corporate clothing for all drivers or visit the fair. With implementation of these measures would the company HDB Trans gained new customers and strengthen relationships among employees. To the implementation of these proposals would the company need finance in the amount of CZK 94 000.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Drahozalova, 2012.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drahozalova v.PDFPosudek vedoucího práce221,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drahozalova o.PDFPosudek oponenta práce211,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PDF(1).Drahozalova o.PDFPrůběh obhajoby práce86,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3094

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.