Název: Zhodnocení marketingového mixu vybrané spediční firmy
Další názvy: Evaluation of marketing mix of selected transport company/forwarding agency
Autoři: Gregorová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Králová, Lenka
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3095
Klíčová slova: marketingový mix;situační analýza;analýza konkurence;mystery shopping
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing mix;situational analysis;competition analysis;mystery shopping
Abstrakt: Předložená bakalářská práce pojednává o marketingovém mixu dopravní firmy. Nejdříve jsou postupně teoreticky popsány všechny části rozšířeného marketingového mixu ? produkt, cena, distribuce, komunikace, procesy a lidé, které jsou zaměřeny především na specifika dopravní firmy. Dále je zde stručně uvedena charakteristika situační analýzy zaměřená zejména na analýzu konkurence. Všechny tyto teoretické poznatky poté aplikuji na mnou vybranou konkrétní firmu Lagarde Spedition spol. s r.o. Tuto společnost jsem obecně charakterizovala a analyzovala prostředí, ve kterém se nachází, prostřednictvím PEST a SWOT analýzy. Stěžejní část tvoří vypracovaný a zhodnocený marketingový mix společnosti, na který navazuje analýza konkurence. Tu jsem zhodnotila Porterovým modelem pěti sil a také jsem provedla rozbor konkurence na místním i celorepublikovém trhu. V rámci této analýzy byl proveden také mystery shopping. Na závěr jsou vypracovány zlepšující opatření, která vycházejí z předtím zjištěných nedostatků jak v marketingovém mixu, tak v konkurenčním postavení. Společnosti doporučuji intenzivnější propagaci včetně konkrétních návrhů, poptávkový formulář, zavedení kurýrní služby a akce pro zákazníky i klienty.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with marketing mix of Transport Company. At first I have described gradually and theoretically all of the parts of marketing mix ? product, price, place, promotion, process and people, that focus on specifics of transport company. Then I have shortly written about situational analysis, mainly about competition analysis. All of this theoretical knowledge I have converted on my selected company ? Lagarde Spedition Ltd. I have described this company in general and analysis environment, in which it functions, by PEST and SWOT analysis. The biggest part of this work is the worked out and evaluated marketing mix of company and competition analysis, which I have evaluated with Porter five forces analysis. I have also made an analysis of the competition on local market and on the national market. In these competitive companies I have made mystery shopping. In the end I have conceived improvement measures that proceed of the previously identified imperfections in marketing mix and in competitive position. I have recommended the company more intensive promotion (including specific proposals), demand form, implementation of courier service and events for customers and clients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Gregorova_Petra.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gregorova v.PDFPosudek vedoucího práce219,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gregorova o.pdfPosudek oponenta práce718,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gregorova o.PDFPrůběh obhajoby práce97,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3095

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.