Název: Vliv částečné náhrady křemíku hliníkem na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti tepelně zpracované oceli
Další názvy: The effect of partial substitution of silicon with aluminum on the microstructure and mechanical properties of heat treated steel
Autoři: Jandová, Andrea
Kučerová, Ludmila
Citace zdrojového dokumentu: Sborník PING 2018 a PONG 2018 Junior - Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů, s. 15.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/FST_Sbornik_PING_2018.pdf
http://hdl.handle.net/11025/30968
ISBN: 978-80-261-0817-7
Klíčová slova: TRIP oceli;heat treatment;zbytkový austenit;mechanické vlastnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: TRIP steels;tepelné zpracování;retained austenite;mechanical properties
Abstrakt: Vysoce pevné nízkolegované oceli využívající TRIP (transformation induced plasticity) efekt dosahují vysoké pevnosti (více než Rm 800 MPa) a tažnosti (kolem A= 30 %). Podstatou TRIP efektu je stabilizace zbytkového austenitu při termomechanickém zpracování s jeho následnou přeměnou na deformačně indukovaný martenzit v důsledku plastického přetvoření, který tak přispívá k celkovému zpevnění materiálu. V tomto článku byly vyzkoušeny tři různé teploty austenitizace s chlazením v solné lázni, a to na dvou experimentálních ocelích s odlišným chemickým složením. Výsledné mikrostruktury byly utvořeny z různé koncentrace feritu, bainitu, zbytkového austenitu či M-A složky. Struktury byly analyzovány pomocí světelné a řádkovací elektronové mikroskopie. Množství zbytkového austenitu bylo analyzováno rentgenovou difrakční fázovou analýzou. U obou ocelí byly získány dobré mechanické vlastnosti v kombinaci vysoké pevnosti v tahu nad 800 MPa s tažností nad 35 %.
Abstrakt v dalším jazyce: The high strength low-alloyed steels using the TRIP (Transformation induced plasticity) effect achieve high strength (up to Rm 800 MPa) and ductility (around A = 30 %). The TRIP effect is based on the stabilisation of retained austenite in themo-mechanical treatment with subsequent conversion to the deformation martensite due to plastic deformation which contributes to the overall strengthening of the material. In this article tested three different temperatures of austenitization and the samples were subsequently cooled in salt bath on two experimental steels with a different chemical composition. The resulting microstructures consisted of a different concentrations of ferrite, bainite, retained austenite or M-A constituent. The microstructures were analyzed by light and scanning electron microscopy. The amount of retained austenite was determined using X-ray diffraction phase analysis. Mechanical properties were obtained for both steels with good combination of high tensile strength up to 800 MPa with a ductility up to 35 %.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:PING a PONG Junior 2018
PING a PONG Junior 2018

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
jandova.pdfPlný text271,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/30968

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.