Název: Analýza marketingových aktivit v cestovním ruchu - JK Pegas Děpoltovice
Další názvy: The analysis of marketing activities in tourism - JK Pegas Děpoltovice
Autoři: Chrástková, Soňa
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3100
Klíčová slova: marketing;cestovní ruch;SWOT analýza;agroturistika;koně
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;tourism;SWOT analysis;agrotourism;horses
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na agroturistické centrum JK Pegas Děpoltovice. Agroturistikou se zabývá z toho důvodu, že začíná být v dnešní době velmi oblíbeným odvětvím cestovního ruchu. Teoretická část je aplikována do praxe. Práce je podložena statistickými údaji. Je provedena charakteristika subjektu a jeho poskytovaných služeb spolu s marketingovým mixem a analýzou prostředí. Tyto jednotlivé části práce byly nezbytné pro naplnění jejich cílů, tedy sestavení SWOT analýzy a následné navržení zlepšujících opatření. Ta vycházejí ze slabých stránek subjektu a příležitostí na trhu. Nejvíce rozebíraným problémem subjektu je nedostatečná propagace s malým geografickým pokrytím. Návrh na zlepšení se zabývá zapojením subjektu do nového programu Prázdniny na venkově. Dále je kladen důraz na zlepšení kvality webových stránek subjektu, na rozšíření poskytovaných služeb a propagačních materiálů.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work is focused on the agricultural centre JK Pegas Děpoltovice. It deals with agriculture as it starts to be a very favourite branch of tourism nowadays. The theoretical part is applied in practice. The thesis is based on statistic figures. The description of the subject and its provided services together with the marketing mix and the analysis of environment are given. These individual parts of the thesis were necessary for fulfilling their objectives, and thus putting together the SWOT analysis and subsequent plan of improving measures. They proceed from the poor aspects of the subject and the opportunity on the market. The most analysed problem of the subject is an insufficient propagation with a small geographical coverage. The proposal for improvement concerns with involvement the subject into a new programme Holidays in the country. Furthermore, the emphasis is put on improving the quality of web pages of the subject, for broadening provided services and promotional materials.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Chrastkova Sona 2012.pdfPlný text práce3,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chrastkova v.PDFPosudek vedoucího práce201,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chrastkova o.PDFPosudek oponenta práce203,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PDF(1).Chrastkova o.PDFPrůběh obhajoby práce92,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3100

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.