Název: Návrh marketingových aktivit pro začínající restaurační zařízení
Další názvy: Possible marketing strategies for newly established restaurant business
Autoři: Voráček, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Česal, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3109
Klíčová slova: marketing;služby;stravovací zařízení;analýza tržního postavení;marketingový mix
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;services;dining facilities;analysis of market position;marketing mix
Abstrakt: Práce si klade za cíl navrhnout po analýze tržního postavení příslušné změny a následně vyhodnotit předpokládaný dopad těchto změn. Nejprve je zvolené stravovací zařízení charakterizováno. Následuje vypracování marketingového mixu a analýzy tržního postavení. Z těchto zjištění vyplynula SWOT analýza. Na jejím základě byly navrženy změny pro zvýšení návštěvnosti tohoto podniku. Jedná se o změny vztahující se především k marketingové komunikaci. Právě její absence se ukázala jako největší problém podniku. Ke změnám byly připojeny jejich rozpočty na realizaci. Uvažováno bylo zvýšení návštěvnosti v různých variantách. Jednotlivé varianty byly promítnuty do předpokládaných tržeb a nákladů. Pro přehlednost pohybu peněžních prostředků byl sestaven výkaz Cash Flow. Pro zjištění efektu investic bylo využito ukazatele doby návratnosti, na jehož základě bylo provozovateli restaurace doporučeno navrhované změny uskutečnit.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this thesis is, after analyzing the market position, to propose suitable changes and afterwards to evaluate the supposed outcome of these changes. Firstly the chosen catering establishment is characterized .Than follows the elaboration of the marketing mix and the market position analysis. Based on this analysis, some changes are proposed to help increase this facility's visit rate. These changes mostly concern marketing communication, which turned out to be the main problem of this business. Along with the proposed changes, there are budgets attached needed for the execution of these. The increase of the visit rate was taken into account in each option. These options were projected into supposed incomes and expenses. To make flow of money clearer, the cash flow statement was created. The payback period was used to determine the investment efficiency. Based on the payback period the owner of this restaurant was encouraged to carry out these proposed changes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_-_Lukas_Voracek[1].pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Voracek - V.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Voracek - O.pdfPosudek oponenta práce858,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Voracek - P.jpgPrůběh obhajoby práce266,82 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3109

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.