Název: Význam Green marketingu při nákupním rozhodování zákazníka
Další názvy: Significance of green marketing in customer's decision
Autoři: Jeřábková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Králová, Lenka
Oponent: Čechurová, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3110
Klíčová slova: nákupní rozhodování;marketingový mix;BIO výrobky;EKO značení;marketingový výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: purchasing decisions;green marketing mix;organic products;eco labeling;marketing research
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na význam green marketingu při nákupním rozhodování zákazníka, aby pomocí průzkumů zjistila, jak jsou zákazníci v dané problematice informovaní a jaké podněty ovlivňují jejich rozhodování. Základ bakalářské práce tvoří teoretická část, která pojednává o nákupním chování spotřebitelů a jakou roli hraje v oblasti ekologie. Dále se pak zaměřuje na marketingový mix, definuje pojmy biopotraviny, bioprodukty a eco-labeling. Poslední fází teoretické části je objasnění marketingového výzkumu, ze kterého je následně zpracována praktická část. Na základě provedených výzkumů studentka uvádí shrnutí názorů spotřebitelů na bio potraviny a ekologicky šetrné výrobky. V závěru navrhuje postupy, které by mohly vést ke zvýšení prodeje.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented work is focused on the importance of green marketing concerning customer´s purchasing decisions, using surveys to find out how customers are informed of the issue and what incentives influence their decisions. The basis of the bachelor´s thesis is the theoretical part that deals with consumer´s shopping behavior and the role it plays in the field of ecology. Further it concentrates on the marketing mix, defines the terms: organic food, organic products and eco-labeling. The last phase of the theoretical part is to clarify marketing research from which the practical part is processed. Based on the undertaken investigations the author summarizes the views of consumers on organic food and environmentally friendly products. In conclusion a set of recommendations that could lead to the improvement of the sales is proposed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jerabkova Lucie.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jerabkova v.PDFPosudek vedoucího práce208,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jerabkova o.pdfPosudek oponenta práce707,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jerabkova o.PDFPrůběh obhajoby práce87,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3110

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.