Title: Význam Green marketingu při nákupním rozhodování zákazníka
Other Titles: Significance of green marketing in customer's decision
Authors: Jeřábková, Lucie
Advisor: Králová, Lenka
Referee: Čechurová, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3110
Keywords: nákupní rozhodování;marketingový mix;BIO výrobky;EKO značení;marketingový výzkum
Keywords in different language: purchasing decisions;green marketing mix;organic products;eco labeling;marketing research
Abstract: Předložená práce je zaměřena na význam green marketingu při nákupním rozhodování zákazníka, aby pomocí průzkumů zjistila, jak jsou zákazníci v dané problematice informovaní a jaké podněty ovlivňují jejich rozhodování. Základ bakalářské práce tvoří teoretická část, která pojednává o nákupním chování spotřebitelů a jakou roli hraje v oblasti ekologie. Dále se pak zaměřuje na marketingový mix, definuje pojmy biopotraviny, bioprodukty a eco-labeling. Poslední fází teoretické části je objasnění marketingového výzkumu, ze kterého je následně zpracována praktická část. Na základě provedených výzkumů studentka uvádí shrnutí názorů spotřebitelů na bio potraviny a ekologicky šetrné výrobky. V závěru navrhuje postupy, které by mohly vést ke zvýšení prodeje.
Abstract in different language: The presented work is focused on the importance of green marketing concerning customer´s purchasing decisions, using surveys to find out how customers are informed of the issue and what incentives influence their decisions. The basis of the bachelor´s thesis is the theoretical part that deals with consumer´s shopping behavior and the role it plays in the field of ecology. Further it concentrates on the marketing mix, defines the terms: organic food, organic products and eco-labeling. The last phase of the theoretical part is to clarify marketing research from which the practical part is processed. Based on the undertaken investigations the author summarizes the views of consumers on organic food and environmentally friendly products. In conclusion a set of recommendations that could lead to the improvement of the sales is proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jerabkova Lucie.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFView/Open
Jerabkova v.PDFPosudek vedoucího práce208,62 kBAdobe PDFView/Open
Jerabkova o.pdfPosudek oponenta práce707,69 kBAdobe PDFView/Open
Jerabkova o.PDFPrůběh obhajoby práce87,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3110

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.