Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrálová, Lenka
dc.contributor.authorJeřábková, Lucie
dc.contributor.refereeČechurová, Lenka
dc.date.accepted2012-06-05
dc.date.accessioned2013-06-19T06:32:13Z
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:32:13Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-04
dc.identifier48319
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3110
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na význam green marketingu při nákupním rozhodování zákazníka, aby pomocí průzkumů zjistila, jak jsou zákazníci v dané problematice informovaní a jaké podněty ovlivňují jejich rozhodování. Základ bakalářské práce tvoří teoretická část, která pojednává o nákupním chování spotřebitelů a jakou roli hraje v oblasti ekologie. Dále se pak zaměřuje na marketingový mix, definuje pojmy biopotraviny, bioprodukty a eco-labeling. Poslední fází teoretické části je objasnění marketingového výzkumu, ze kterého je následně zpracována praktická část. Na základě provedených výzkumů studentka uvádí shrnutí názorů spotřebitelů na bio potraviny a ekologicky šetrné výrobky. V závěru navrhuje postupy, které by mohly vést ke zvýšení prodeje.cs
dc.format68 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnákupní rozhodovánícs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectBIO výrobkycs
dc.subjectEKO značenícs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.titleVýznam Green marketingu při nákupním rozhodování zákazníkacs
dc.title.alternativeSignificance of green marketing in customer's decisionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe presented work is focused on the importance of green marketing concerning customer´s purchasing decisions, using surveys to find out how customers are informed of the issue and what incentives influence their decisions. The basis of the bachelor´s thesis is the theoretical part that deals with consumer´s shopping behavior and the role it plays in the field of ecology. Further it concentrates on the marketing mix, defines the terms: organic food, organic products and eco-labeling. The last phase of the theoretical part is to clarify marketing research from which the practical part is processed. Based on the undertaken investigations the author summarizes the views of consumers on organic food and environmentally friendly products. In conclusion a set of recommendations that could lead to the improvement of the sales is proposed.en
dc.subject.translatedpurchasing decisionsen
dc.subject.translatedgreen marketing mixen
dc.subject.translatedorganic productsen
dc.subject.translatedeco labelingen
dc.subject.translatedmarketing researchen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jerabkova Lucie.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFView/Open
Jerabkova v.PDFPosudek vedoucího práce208,62 kBAdobe PDFView/Open
Jerabkova o.pdfPosudek oponenta práce707,69 kBAdobe PDFView/Open
Jerabkova o.PDFPrůběh obhajoby práce87,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3110

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.