Title: Využití dokumentárního inkasa a dokumentárního akreditivu ve firemní praxi v České republice
Other Titles: Use of documentary collection and documentary credit in the corporate practice in the Czech Republic
Authors: Jindrová, Ivana
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Vallišová Lucie, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31374
Keywords: dokumentární inkaso;dokumentární akreditiv;analýza bankovního sektoru
Keywords in different language: documentary collection;documentary credit;banking sector analysis
Abstract: Předložená práce je zaměřena na dokumentární inkasa a dokumentární akreditivy, které jsou využívané při zahraničním obchodu. První část práce je zaměřena na definování pojmů dokumentárního inkasa a dokumentárního akreditivu, jejich zakotvení v právní úpravě, určení jejich výhod a nevýhod apod. V druhé části je provedena rozsáhlá analý-za bankovního sektoru se zaměřením na využívání dokumentárního inkasa a dokumen-tárního akreditivu v praxi společně s grafickým zpracováním procesu obou prostředků v praxi v programu Aris Express. Poplatky, které se vztahují k těmto platebním instru-mentům, jsou definovány a analyzovány. Výsledkem práce je zhodnocení provedené analýzy, kde dokumentární akreditiv je spolehlivější platební nástroj v mezinárodním obchodě, ale také dražší oproti dokumentárnímu inkasu. Výstupy práce mohou sloužit všem bankám působících na území České republiky, jako srovnání se s konkurencí.
Abstract in different language: The presented work is focused on documentary collections and letters of credit, which are used in foreign trade. The first part of the thesis is focused on defining the terms of documentary collection and letter of credit their enshrinement legislation, advantages and disadvantages, and so on. The second part contains an extensive analysis of the banking sector focusing on the use of documentary collection and letter of credit in practice, including graphical representation of the process of both resources in practice - creating in Aris Express. Fees related to these payment instruments are defined and ana-lyzed. The result of the work is an evaluation of the analysis, where a documentary letter of credit is a more reliable payment instrument in international trade, but also more expensive than a documentary collections. The outputs can serve all banks operating in the Czech Republic, as a comparison with the competition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jindrova.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFView/Open
DP_Jindrova_VP.pdfPosudek vedoucího práce575,98 kBAdobe PDFView/Open
DP_Jindrova_OP.pdfPosudek oponenta práce528,19 kBAdobe PDFView/Open
DP_Jindrova_0.pdfPrůběh obhajoby práce147,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31374

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.