Title: Osobnost v humanistické psychologii
Other Titles: Personality in humanistic psychology
Authors: Čížková, Taťána
Advisor: Demjančuk Nikolaj, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Murgaš Jaromír, PhDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31461
Keywords: humanistická psychologie;na člověka zaměřená terapie;přístup zaměřený na člověka;aktualizační tendence;c. r. rogers;a. r. maslow;v. e. frankl;existencialismus;fenomenologie.
Keywords in different language: humanistic psychology;human centred therapy;human centred approach;update tendencies;c. r. rogers;a. r. maslow;v. e. frankl;existentialism;phenomenology.
Abstract: Práce se věnuje vzniku humanistické psychologie a představení osobnosti Carla R. Rogerse a jeho "přístupu zaměřeného na člověka". V práci jsou odhaleny filozofické základy humanistické psychologie, které položily osobnosti existencialismu a fenomenologie. Úvodem jsou zmíněni zástupci obou výše uvedených filozofických směrů a jejich myšlenky vztahující se ke vzniku humanistické psychologie. Následuje seznámení s psychologickými směry a metodami, které přispěly ke vzniku humanistické psychologie a postupně i ke koncepci Carla R. Rogerse. Je popsán vývoj koncepce, její základní pojmy a srovnání s ostatními psychologickými přístupy. Závěrem se práce zabývá uplatněním koncepce Carla R. Rogerse v současnosti a popisem základních principů jeho originální teorie.
Abstract in different language: The thesis is focused on the origin of humanistic psychology and the introduction of Carl R. Rogers and his "human centred approach." The philosophical principles of humanistic psychology, that were laid by the figures of phenomenology and existentialism, are revealed. In the introduction, the members of both philosophical directions and their ideas relating to the origin of humanistic psychology, are mentioned. The following part focuses on psychological directions and methods that contributed to the development of humanistic psychology and gradually to the concept of Carl R. Rogers. The concept development, its basic concepts and comparison with other psychological approaches are described. In conclusion, the thesis deals with the application of the concept by Carl R. Rogers nowadays and with the description of the basic principles of his original theory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Cizkova Tatana.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
cizkova_demjancuk.pdfPosudek vedoucího práce454,04 kBAdobe PDFView/Open
Cizkova BP 18 osobnost v hum psy posudek jm.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFView/Open
cizkova_O.pdfPrůběh obhajoby práce407,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.