Title: Administrativně správní členění České republiky Historický vývoj hlavního města Prahy
Other Titles: Administrative division of the Czech Republic Historical development of the capital city of Prague
Authors: Pacák, Vilém
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31515
Keywords: praha;hlavní město praha;obec;kraj;okres;region soudružnosti;městské části;veřejná správa;samospráva;územní samospráva;základní územně samosprávné celky;vyšší územně samosprávné celky
Keywords in different language: prague;capitol city of prague;municipality;region;region of cohesiveness;city administration parts;public administration;local administration;higher teritorial self-administration units;basic teritorial self-administration units;teritorial selfadministration.
Abstract: Cílem práce bylo seznámení se s administrativně správní členěním České republiky a sjednocením pohledu na toto členění. Jistě bylo možno využít jiné možnosti, jak tuto problematiku sjednotit, ale v souladu s literaturou a praxí se mi jeví předložené sjednocení jako výstižné. Členění republiky je z hlediska územně samosprávných celků jasné a přehledné. Problém nastává se zapojením ostatních jednotek územního členění státu, protože se jedná o problematiku, která zůstává do velké míry veřejnosti nepochopena. Zmiňovaná dvojí úprava krajů (kraje jako vyšší územně samosprávné jednotky a kraje dle zákona o územním členění státu) je dosti matoucí. Význam kraje (dle zákona o územním členění státu) je patrný především z pohledu správního obvodu a z jejich rozdělení je jasný logický zájem pokrýt celé území. Ovšem v souvislosti s mnohem "známějšími" kraji jako vyššími územně samosprávnými celky, které mají roli i v tvorbě právních předpisů a jejich činnost je podstatně větší, se jeví zachování dvojího označení "kraj" jako zbytečné a nepřehledné. Přitom by se určitě dalo nalézt řešení, jak zrušit dvojí úpravu krajů a to při zrušení krajů (dle zákona o územním členění státu). V takovém případě by ale bylo potřeba nahradit jeho správní obvody buď vyššími územně samosprávnými celky, nebo by mohly být nahrazeny správními obvody obcí s rozšířenou působností. Seznámení se a z něj plynoucí komparace s historickým vývojem je důkazem, že hlavní město Praha nemá výjimečné postavení pouze dnes a jen na základě své centrální polohy uprostřed naší republiky. Složitost jejího vzniku, spojení a v neposlední řadě jejího správního členění je na první pohled jasně zřetelná. Orientace ve správě města je dosti komplikovaná záležitost, už jen s ohledem na členění hlavního města Prahy, a je zde dostatečný prostor zákonodárců, aby přišli se snahou zjednodušit orientaci a celou komplikovanou správu na území hlavního města. Jako kladné hodnotím poměrně velké pravomoci, které orgány hlavního města přenášejí na orgány jednotlivých městských částí. Přesto, že se nedá polemizovat o tom, že by jejich postavení bylo stejné jako u zastupitelstev obcí, je patrná snaha o co jejich největší zapojení do správy území. Přes určité složitosti lze zákon o hlavním městě Praze hodnotit kladně, neboť jeho potřeba specifické úpravy hlavního města Prahy je velmi potřebná. Dle mého názoru by byla potřebná ještě specifičtější (ale přehlednější) úprava členění hlavního města Prahy. Dále by mi přišlo logické, kdyby se Praha dočkala větší podpory například od vlády, která by ji měla podporovat jako své hlavní město.
Abstract in different language: The target of my thesis was a understanding of administration branching of Czech republic and the unifying the view of this branching. There was surely another way how to unifying this problematic but with the connection with the literatures and fieldwork is this proces of the unifying the best. Branching of the republic is from the view of territorial self-administration entities clear. The problem begins with including another units of the territorial branching of the state, because this a problematic that remains miss understood the public. The mention doble improvement of the regions (regions as higher teritorial self-administration units) and regions (of territorial branching according to the law) is very chaotic. The importance of the regions (of territorial branching according to the law) is obvious from the view of the administration district and it is division is logical interest to cover entire territory. "Well know" regions (regions as higher teritorial self-administration units) with played the part in creation of the law and there activity significally higher, has the doble meaning of the region as useles redantend at colatered. The understanding of historical evolutiones is the prove that the capital Prague does not have extraordinery position just today on the fundament of his center geographic position in the center of our republic. The complexity of of his creations and this administrative branching is clear on the first side. The aspect of the city administration is very complicated, with regards to branching of the capitol Prague. I value as positive the huge authority that administration of the capitol carries over to administration separate capitol district. Is impossible to argue their position would be the same than the position of municipal council. There is aptemt of incorporating them to the regional administration. Even thru complexities is possible to evaluate about the capitol law as positive, because is necessity of specific adaptation of the capitol is very needed. I hope there will be a better law adjustment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pacak.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
Pacak - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce586,12 kBAdobe PDFView/Open
Pacak - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce403,78 kBAdobe PDFView/Open
Pacak - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce319,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31515

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.