Název: Nákupní a prodejní strategie vybrané obchodní firmy
Další názvy: Buying and Selling Strategy of Selected Company
Autoři: Rohlová, Simona
Vedoucí práce/školitel: Cimler, Petr
Oponent: Hommerová, Dita
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3152
Klíčová slova: distribuční řetězec;nákup;prodej;objednávka;zásoby
Klíčová slova v dalším jazyce: distribution chain;purchase;sale;order;inventories
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je nákupní a prodejní strategie společnosti Ekro-line s.r.o. Hlavním cílem práce je formulovat strategii nákupu a prodeje ve společnosti. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, zabývá se práce postavením společnosti v dodavatelsko-odběratelském řetězci, analyzováním fyzického toku zboží a informačního toku během celého procesu nákupu a prodeje. Téma bylo zvoleno z toho důvodu, aby ukázalo, že i pro malou firmu je důležité formulovat jasnou nákupní a prodejní strategii. Teoretická část práce se zabývá problematikou logistiky, zásob, nákupu a prodeje. V praktické části je vymezeno postavení společnosti Ekro-line s.r.o. v dodavatelsko-odběratelském řetězci, popsány procesy nákupu a prodeje a určeny strategie podniku. Závěr práce se zaměřuje na návrhy zlepšení v rámci strategie nákupu a prodeje, které by mohly společnosti do budoucnosti pomoci.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the bachelor thesis is a purchase and sale strategy of the company Ekro-line Ltd. The main aim of the thesis is to define the strategy of a purchase and a sale in the company. To reach the aim the thesis focuses on the position of the company in the supply chain, on analysing a physical flow of the goods and an information flow during the whole process of a purchase as well as a sale. The topic was chosen to prove the fact that even for a small company it is important to define a clear purchase and sale strategy. A theoretical part focuses on issues concerning logistics, inventories, a purchase and a sale. A practical part specifies a position of the company Ekro-line Ltd. in the supply chain, there are described the processes of purchases and sales and the strategies of the company are defined. The conclusion focuses on the proposals how to improve the strategy of a purchase and a sale, which could be helpful for the company in future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Simona Rohlova - bakalarska prace.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rohlova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rohlova -O.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rohlova.pdfPrůběh obhajoby práce211,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3152

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.