Title: Řízení vztahů se zákazníky ve vybraném podniku
Other Titles: Customer Relationship Management in a chosen company
Authors: Schmidtová, Kateřina
Advisor: Hommerová, Dita
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3154
Keywords: management vztahu se zákazníky;spokojenost zákazníka
Keywords in different language: customer relationship management;customer satisfaction
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky ve společnosti Stock Plzeň-Božkov s.r.o. V praxi se pro tuto oblast používá zkratka CRM (Customer Relationship Management). První část práce poskytuje teoretický úvod do problematiky řízení vztahů se zákazníky. Teoretická východiska jsou potřebná pro vypracování praktické části práce. V praktickém oddílů je nejprve vybraný podnik Stock Plzeň-Božkov s.r.o. představen. Následuje popis implementace CRM do společnosti. Konkrétně jsou rozebrány důvody pro zavedení CRM, překážky implementace a výběr dodavatele. Dále se práce zabývá strukturou CRM na operativní a analytické úrovni, kde je popsán implementovaný informační systém. Samostatná kapitola je věnována analýze současného využívání CRM, ve které jsou charakterizovány konkrétní procesy péče o zákazníky. Poté je zhodnocena úroveň daného řešení. Poslední kapitola této práce obsahuje komplexní shrnutí a několik doporučení společnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with customer relationship management (CRM) in the Stock Plzeň-Božkov s.r.o. company. The first part provides a theoretical introduction to customer relationship management issues. Theoretical bases are needed for processing of a practical part of the thesis. At first the chosen firm Stock Plzeň-Božkov s.r.o is introduced in the practical part. Description of CRM implementation in the company follows. Reasons for CRM implementation, obstacles to implementation and selection of a supplier are analysed in particular. Further the thesis is focused on CRM structure on operational and analytical levels, where the implemented system is described. An individual chapter is dedicated to analysis of present CRM utilization. Particular processes of customer care are characterized in the chapter. Then a level of the given processes is evaluated. The last chapter contains a comprehensive summary and a few recommendations for the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Schmidtova.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Schmidtova -V.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Schmidtova - O.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Schmidtova.pdfPrůběh obhajoby práce181,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3154

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.