Název: Rozvoj cestovního ruchu v regionu místní akční skupiny Český Západ - Místní partnerství, o.s.
Další názvy: Tourism development in the region of the local action group Czech West - Local Partnership, o.s.
Autoři: Šámalová, Radka
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Dražská, Jolana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3158
Klíčová slova: cestovní ruch;venkovský cestovní ruch;rozvoj venkova;regionální rozvoj;financování rozvoje cestovního ruchu;místní akční skupina
Klíčová slova v dalším jazyce: tourism;rural tourism;rural development;regional development;fading for tourism development;local action group
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na činnost organizace MAS Český Západ ? Místní partnerství, o.s. a zhodnocení jejích aktivit, včetně výstupů ve formě vyvýšení kladů organizace a návrhů pro její další budoucí činnost. Práce rozvíjí znalosti problematiky místních akčních skupin na pozadí širšího kontextu regionálního rozvoje a rozvoje cestovního ruchu ve venkovských oblastech, založených na relevantních poznatcích, sledující vývoj poznání od klasické teorie až k praktickým směrům v daném oboru. Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení rozvoje cestovního ruchu v oblasti západních Čech, konkrétněji regionů Plánsko, Stříbrsko, Konstantinolázeňsko a Hracholusky, a formou případových studií zhodnotit činnost místní akční skupiny zde působící a nesoucí postavení dotačního garanta evropských fondů a stojící za realizací mnoha projektů, včetně doporučení pro programové období 2014-2020.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented work is focused on the activity of the organisation LAG Czech West ? Local Partnership, o.s. and evaluation of its activities, including elevation of outputs in the form of organisation strenghts and suggestions for futher future action. Developing knowlege about the work of local action groups in the wider context of regional development and tourism development in rural areas, based on relevant knowlege, which follows the development of knowlege from cassical theory to practical directions in the field. The aim of the thesis was to evaluate the development of tourism in western Bohemia, particularly regions Plánsko, Stříbrsko, Konstantinolázeňsko and Hracholusky, and to evaluate the activity of the local action group on operating position through case studies and bearing endowment funds and the quarantor of European funds und standing for the realization of many projects, including recommendations for the programming period 2014-2020.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Samalova_2012.pdfPlný text práce800,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Samalova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Samalova -O.pdfPosudek oponenta práce496,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Samalova.pdfPrůběh obhajoby práce191,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3158

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.