Title: Horažďovice v období 1945-1955
Other Titles: Horažďovice in the period 1945-1955
Authors: Škoda, Roman
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31650
Keywords: horažďovice;válka;komunismus;převrat;propaganda;socialismus;volby;kultura
Keywords in different language: horažďovice;war;communism;coup;propaganda;socialism;election;culture
Abstract: Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat období 1945-1955 v Horažďovicích. Součástí práce je navíc kapitola o druhé světové válce, která předurčila vývoj následujících let. Práce zkoumá vliv politických stran nebo každodenní reálie do únorového převratu komunistické strany v roce 1948. Ti pak vytvořili vládnoucí monopol jak v celém Československu, tak v Horažďovicích. Důraz je kladen na komunistickou stranu, která v Horažďovicích neměla do roku 1948 takový vliv. Masovou propagandou a útlakem však dokázali v první polovině 50. let 20. století nabýt svého postavení také zde ve městě. Práce se soustředí i na kulturní záležitosti, které zdejší komunistická strana využívala ke svým účelům. Rovněž jsou popsány hlavní průmyslové podniky, zemědělství či bytové výstavby ve městě.
Abstract in different language: This diploma thesis aims to analyze the period of 1945-1955 in Horažďovice. It also contains the chapter dealing with the Second World War, which predetermined the development of the following years. The work examines the influence of the political parties and daily realities in the February 1948 Communist coup. They subsequently created a ruling monopoly in both Czechoslovakia and Horažďovice. Emphasis is laid on the Communist Party, which had no influence in Horažďovice until 1948. By mass propaganda and oppression, however, they also gained their position here in the city in the first half of the 1950s. The work will also focus on the cultural issues that the Communist Party has used for its own purposes. It also describes the major industrial companies, agriculture, and housing developments in the city.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA-PRACE-Horazdovice-v-obdobi-1945-1955..pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFView/Open
Skoda - V.pdfPosudek vedoucího práce582,35 kBAdobe PDFView/Open
Skoda - O.pdfPosudek oponenta práce680,51 kBAdobe PDFView/Open
Skoda - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce243,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31650

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.