Title: Projekty badatelského vyučování v mateřské škole
Other Titles: Hands on science projects for Pre-primary education
Authors: Marešová, Martina
Advisor: Levý Josef, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31655
Keywords: dítě předškolního věku;předškolní vzdělávání;badatelsky orientovaná výuka;pokus;metodický list
Keywords in different language: pre-school child;pre-school education;inquiry-based education;experiment;activity manual
Abstract: Bakalářská práce se zabývá badatelsky orientovaným vyučováním v prostředí mateřské školy. V teoretické části popisuje soulad metod užívaných v uvedené výuce s rámcovým vzdělávacím programem. Zabývá se druhy učení a konstruktivismem o jehož teorii se badatelsky orientované vyučování opírá. Práce popisuje použitelnost jednotlivých kroků doporučeného postupu v mateřské škole. V praktické části nabízí metodické materiály přímo použitelné v prostředí mateřské školy.
Abstract in different language: This bachelor thesis is concerned with Inquiry Based Science Education in the pre-primary education. In the theoretical part it describes an agreement of methods being used during lessons with framework education programme. It is concerned with various kinds of learning and with constructivism as a theoretical base of research oriented teaching. Thesis presents applicability of single steps of recommended procedure of teaching in the pre-primary education. In practical part it offers methodical procedures and materials directly applicable in the pre-primary education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_maresova_v02.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFView/Open
Maresova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Maresova OP.pdfPosudek oponenta práce915,21 kBAdobe PDFView/Open
Maresova O.pdfPrůběh obhajoby práce364,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.