Title: Centra aktivit - Cesta k jejich aplikaci v podmínkách běžné mateřské školy
Other Titles: Centers of activity - The way to their application in the conditions of a common kindergarten
Authors: Balíková, Eva
Advisor: Podpera Milan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31657
Keywords: centra aktivit;mateřská škola;obohacenéné prostředí;učení;vzdělávání
Keywords in different language: activity center;education;enriched environment;kindergarden;learning
Abstract: Cílem práce bylo vytvoření návrhu organizace Center aktivit v konkrétní mateřské škole. Kromě tohoto hlavního cíle bylo v práci dosaženo ještě čtyř dílčích cílů: vytvoření projektu ,,Moje tělo", porovnání spojitosti mezi CA, RVP PV, zásadami obohaceného prostředí a fungováním lidského mozku. Dalším dílčím cílem bylo vytvoření grafického návrhu popisu třídy s rozmístěním jednotlivých CA v konkrétní třídě a posledním dílčím cílem bylo vyhodnocení rizik spojených s aplikací CA a popis doporučení pro využívání CA. Práce byla rozdělena na teoretickou a na praktickou část. V teoretické části byly sesbírány již existující poznatky, které se týkají Center aktivit, programu Začít spolu včetně organizační formy výuky, popisu částí center aktivit v MŠ s programem Začít spolu, popis průběhu jednoho dne ve třídách s Centry aktivit s programem Začít spolu. Následoval příklad průběhu jednoho dne v posuzované školce, kde se prolínala také praktická část. Za důležité teoretické východisko byl považován i popis prostředí pro rozvoj mozku, včetně popisu vytváření nejlepších možných podmínek pro hru. Každé dítě je jiné, z toho důvodu bylo popsáno devět typů inteligence, které mohou lidé mít a které ovlivňují jejich chování a učení. Teoretická část také popisovala obohacené prostředí a Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání platný k 1.lednu 2018. V praktické části se dosahovalo stanovených cílů práce.
Abstract in different language: The aim of the thesis was to create a proposal for an Activity Center (CA) at a specific kindergarten. In addition, four partial goals were achieved: creating project ,,My Body", comparing the relationship between Activity Center, RVP PV (Framework education program for preschool education), principles of enriched environment, and functioning of the human brain. Another partial objective was to create a graphical design of class description with the layout of each CA in a particular class; the last partial objective was to evaluate the risks associated with the application of the CA and to describe the recommendations for the use of the CA. The thesis was divided into the theoretical and practical part. In the theoretical part were collected already existing knowledge concerning the activities of the CA, part of the activities of the center in the Kindergarten with the ,,Začít spolu" (,,Start together") program, a description of the one day course in the class with CA with the program "Start together." Follows an example of one day in the school facility where the practical part is intertwined. An important theoretical background was also the description of the brain development environment, including the description of creating the best possible conditions for the game. Every child is different, for this reason the thesis described nine types of intelligence that people can have and affect their behavior and learning. The theoretical part also described the enriched environment and the Framework Educational Program for Preschool Education valid on January 1, 2018. In the practical part, the stated goals of the work were achieved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Eva Balikova.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Balikova VP.pdfPosudek vedoucího práce997,49 kBAdobe PDFView/Open
Balikova OP.pdfPosudek oponenta práce606,49 kBAdobe PDFView/Open
Balikova O.pdfPrůběh obhajoby práce346,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31657

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.