Title: Postoje učitelů/-ek MŠ a rodičů k výchově a vzdělávání dvouletých dětí
Other Titles: Issues of attitudes of teachers and parents toward education of two-years old children
Authors: Jelínková, Lenka
Advisor: Šafránková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31658
Keywords: mateřská škola;předškolní dítě;rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání;předškolní vzdělávání;dvouleté dítě;rodiče;učitelé
Keywords in different language: kindergarten;pre-school child;framework educational program for preschool education;preschool education;two-years old children;parents;teachers
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku postojů učitelů/ek MŠ a rodičů k výchově a vzdělávání dvouletých dětí, které patří k nejstěžejnějším tématům předškolní pedagogiky posledních let. Teoretická část specifikuje historii předškolního vzdělávání, jednotlivá vývojová období předškolního dítěte, podmínky vzdělávání pro dvouleté děti a požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Praktická část již zkoumá samotné postoje pedagogů i učitelů, a to za pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů. Dále pak zjišťuje hlavní nedostatky při vzdělávání dvouletých dětí, materiální připravenost mateřských škol pro tuto věkovou kategorii a hlavní důvody, proč rodiče umisťují dvouleté děti do mateřských škol.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focuses on issues of attitudes of teachers and parents toward education of two-years old children. It is one of the most important topics of preschool pedagogy in recent years. The theoretical part specifies the history of preschool education, the devopmental period od the pre-school child, the conditions of education of two-years old children, the requirements of the Framework Educational Program for preschool education. The practical part examines the attitudes of teachers and parents, using questionnaire surveys and interviews. It also identifies the main imperfections in the education of two-years old children, the material readiness for this age category and the main reasons why parents place two years old children in kindergarten.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jelinkova_Lenka_BP.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
Jelinkova VP.pdfPosudek vedoucího práce654,06 kBAdobe PDFView/Open
Jelinkova OP.pdfPosudek oponenta práce584,2 kBAdobe PDFView/Open
Jelinkova O.pdfPrůběh obhajoby práce419,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31658

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.