Title: Práce s nadanými žáky v MŠ
Other Titles: Working with gifted children in kindergarten
Authors: Pitlíková, Martina
Advisor: Kocurová Marie, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31662
Keywords: nadané dítě;nadání;inteligence;mateřská škola;identifikace;práce s nadanými dětmi
Keywords in different language: gifted child;gift;intelligence;kindergarten;identification;work with gifted children
Abstract: Bakalářská práce "Práce s nadanými žáky v MŠ" se zabývá problematikou nadaných dětí v mateřské škole. Je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola je zaměřena na definici nadání. V druhé kapitole jsou shrnuty charakteristické znaky, které se objevují u nadaných dětí. Třetí kapitola se věnuje identifikaci nadaných dětí. V poslední kapitole jsou uvedeny specifické vzdělávací potřeby nadaných a vzdělávání dle RVP a školského zákona. Cílem empirické části je zjistit projevy nadaných dětí a postoj rodičů a učitelek mateřských škol k jejich stimulaci. V úvodu empirické části jsou stanoveny výzkumné otázky, které jsou v závěru zodpovězeny.
Abstract in different language: The bachelor thesis "Work with gifted children in kindergarten" deals with the issue of gifted children in kindergarten. The bachelor thesis is divided into two parts - theoretical part and practical part. The theoretical part consists of four chapters. The first chapter focuses on the definition of the term "gift". The second chapter summarizes the characteristics that appear in gifted children. The third chapter is dedicated to the identification of gifted children. The last chapter presents the specific educational needs of gifted children and education under the RVP and the Education Act. The aim of the empiric part is to find expressions of gifted children and the attitude of parents and kindergarten teachers to stimulate them. At the beginning of the empiric part are set research questions, which are answered in the end of the practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Paskova-finalni.pdfPlný text práce736,03 kBAdobe PDFView/Open
Paskova VP.pdfPosudek vedoucího práce997,77 kBAdobe PDFView/Open
Paskova OP.pdfPosudek oponenta práce693,4 kBAdobe PDFView/Open
Paskova O.pdfPrůběh obhajoby práce346,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31662

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.