Název: Volnočasové vyžití lázeňských hostů při dlouhodobých lázeňských pobytech - analýza (Konstantinovy Lázně)
Další názvy: Leisure activities in long-term spa guest spa stays - analysis (Spa Constantine)
Autoři: Volfová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Ježek, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3167
Klíčová slova: Konstantinovy Lázně;lázeňství;volnočasové aktivity;cestovní ruch
Klíčová slova v dalším jazyce: Konstantinovy Lázně;spa;leisure activities;tourism
Abstrakt: Předloţená práce je zaměřena na analýzu stávající nabídky volnočasových aktivit a akcí v Konstantinových Lázních, které jsou vhodné pro účastníky cestovního ruchu. Hlavním cílem je pokusit se navrhnout zlepšující opatření ve zmiňované, problematické oblasti. Práce se skládá ze šesti hlavních kapitol. První je věnována teoretickým východiskům, která se zaměřují především na lázeňství, cestovní ruch a volný čas. Druhá seznamuje s hlavní destinací ? Konstantinovými Lázněmi. Na úvodní teoretickou část navazuje kapitola popisující léčebný a volnočasový program při dlouhodobých, i vybraných krátkodobých, lázeňských pobytech v Konstantinových Lázních a komplexní sluţby v tomto lázeňském středisku. Další část pojednává o samém podnětu práce ? volnočasových aktivitách v lázních. Předposlední kapitola se věnuje vyhodnocení navrţeného dotazníku k bakalářské práci. V závěru práce je nastíněn návrh, který by měl rozšířit a zkvalitnit nabídku zmíněných volnočasových aktivit. Tato bakalářská práce je průběţně doprovázena tabulkami a obrázky, které doplňují a ilustrují zkoumanou problematiku.
Abstrakt v dalším jazyce: The project is focused on analyzing the existing range of leisure activities and events in Spa Constantine, which are suitable for participants of tourism. The main objective is to try to suggest improvement measures mentioned, the problematic area. The thesis consists of six main chapters. The first is devoted to theoretical bases which mainly focus on spa, tourism and leisure. The second introduces the main destinations - Spa Constantine. After the opening part is followed by a chapter describing the therapeutic and recreational program for long-term, and selected short-term stays in Spa Constantine and comprehensive services at this spa. Another part deals with the very initiative work - leisure activities at the spa. The penultimate chapter is devoted to the evaluation questionnaire designed to bachelor thesis. In conclusion the proposal is outlined, which should expand and improve the range of these leisure activities. This thesis is regularly accompanied by tables and pictures that complement and illustrate investigative issue.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Lucie VOLFOVA.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Volfova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Volfova- O.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Volfova.pdfPrůběh obhajoby práce201 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3167

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.