Název: Pokročilé metody vzdáleného přístupu k uživatelským datům mobilního zařízení
Další názvy: Advanced methods for remote access to user data on mobile device
Autoři: Zeleník, Roman
Vedoucí práce/školitel: Pešička Ladislav, Ing.
Oponent: Skupa Jindřich, Ing.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31811
Klíčová slova: android;sms;hovor;notifikace;javafx;node.js;socket.io;express;fcm;firebase
Klíčová slova v dalším jazyce: android;sms;call;notification;javafx;node.js;socket.io;express;fcm;firebase
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá přenosem uživatelem vybraných stávajících i nových událostí (nová SMS, hovor, notifikace) z mobilního zařízení do počítače, ve kterém se zobrazí uživateli. Nejdříve je proveden průzkum aktuálně nabízených existujících řešení, pak následuje vymezení vlastního řešení a analýza možností pro Android a iOS zařízení. Následuje výběr vhodných technologií, návrh vlastního řešení (včetně zabezpečení komunikačních kanálů a uživatelských dat) a architektury jednotlivých částí (mobilní aplikace, počítačový klient, server). Dále je v práci popsána implementace dle návrhu, otestování a zhodnocení funkčnosti celého realizovaného systému. Byl kladen důraz na zabezpečení celého řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the transfer of user-selected existing and new events (new SMS, call, notification) from the mobile device to the computer, which displays this events to the user. First, the actual existing solutions are explored, followed by a definition of my own solution and analysis of options for Android and iOS devices. It follows a selection of appropriate technologies, the design of my own solution (including the security of communication channels and user data) and the architecture of individual parts (mobile application, computer client, server). This thesis describes also the implementation according to the design, testing and evaluation of the functionality of the whole implemented system. It was preferred emphasising to the security of the whole solution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zelenik_Roman_2018.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0067Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce918,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0067Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce503,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0067Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce213,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31811

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.