Title: Pokročilé metody vzdáleného přístupu k uživatelským datům mobilního zařízení
Other Titles: Advanced methods for remote access to user data on mobile device
Authors: Zeleník, Roman
Advisor: Pešička Ladislav, Ing.
Referee: Skupa Jindřich, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31811
Keywords: android;sms;hovor;notifikace;javafx;node.js;socket.io;express;fcm;firebase
Keywords in different language: android;sms;call;notification;javafx;node.js;socket.io;express;fcm;firebase
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá přenosem uživatelem vybraných stávajících i nových událostí (nová SMS, hovor, notifikace) z mobilního zařízení do počítače, ve kterém se zobrazí uživateli. Nejdříve je proveden průzkum aktuálně nabízených existujících řešení, pak následuje vymezení vlastního řešení a analýza možností pro Android a iOS zařízení. Následuje výběr vhodných technologií, návrh vlastního řešení (včetně zabezpečení komunikačních kanálů a uživatelských dat) a architektury jednotlivých částí (mobilní aplikace, počítačový klient, server). Dále je v práci popsána implementace dle návrhu, otestování a zhodnocení funkčnosti celého realizovaného systému. Byl kladen důraz na zabezpečení celého řešení.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the transfer of user-selected existing and new events (new SMS, call, notification) from the mobile device to the computer, which displays this events to the user. First, the actual existing solutions are explored, followed by a definition of my own solution and analysis of options for Android and iOS devices. It follows a selection of appropriate technologies, the design of my own solution (including the security of communication channels and user data) and the architecture of individual parts (mobile application, computer client, server). This thesis describes also the implementation according to the design, testing and evaluation of the functionality of the whole implemented system. It was preferred emphasising to the security of the whole solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zelenik_Roman_2018.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFView/Open
A16N0067Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce918,65 kBAdobe PDFView/Open
A16N0067Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce503,87 kBAdobe PDFView/Open
A16N0067Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce213,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31811

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.