Title: Vývoj vážné hry pro mobilní zařízení směřující na zvýšení sebevědomí
Other Titles: A Serious Game for Mobile Device Aiming at Increasing Self-Esteem
Authors: Horák, Daniel
Advisor: Kohout Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Ježek Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31815
Keywords: nízké sebevědomí;vážné hry;děti;mladiství;mobilní aplikace
Keywords in different language: low self-esteem;serious games;children;adolescents;mobile application
Abstract: Předložená práce se zabývá popisem nízkého sebevědomí, popisem jeho negativního vlivu na člověka a definicí vážných her a jejich využití. Zaměřuje se na srovnání vzorku vybraných existujících vážných her a aplikací zaměřených na podporu duševního zdraví. Práce také uvádí seznam společných prvků zkoumaného vzorku vážných her. Součástí je i návrh jednoduše rozšiřitelné multiplatformní vážné hry pro mobilní zařízení. Tato diplomová práce se dále zabývá realizací tohoto návrhu a jejím popisem. V poslední části práce je vyhodnoceno dotazníkové šetření, na jehož základě je ověřena správnost aplikace a splnění některých cílů.
Abstract in different language: The present work describes a low self-esteem, describing its negative effects on humans and the definition of serious games and their use. It focuses on the comparison of a sample of the existing serious games and applications aimed at promoting mental health. The work also provides a list of common elements of the sample of examined serious games. It also includes a proposal to simply extensible multiplatform serious games for mobile devices. This diploma thesis deals with the implementation of this proposal and its description. In the last part of the thesis a questionnaire survey is evaluated, on the basis of which the correctness of the application and the fulfillment of some goals is verified.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dhorak_Diplomova prace.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFView/Open
A17N0068Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce440,71 kBAdobe PDFView/Open
A17N0068Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
A17N0068Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce223,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31815

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.