Title: Etablování výzkumu politické komunikace
Other Titles: The Establishment of Political Communication Research
Authors: Horažďovská, Tereza
Advisor: Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
Referee: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31829
Keywords: politická komunikace;výzkumy politické komunikace;média;veřejné mínění;názoroví vůdci;lasswellova formule;propaganda
Keywords in different language: political communication;political communication research;media;public opinion;opinion leaders;the lasswell formula;propaganda
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o počátcích výzkumu politické komunikace. Hlavním cílem práce je představit a analyzovat myšlenky, na kterých jsou založeny teorie, které se jako první začaly zabývat zkoumáním role a významu komunikace ve společnosti. Tyto teorie jsou dnes považovány za jedny z nejvýznamnějších přístupů pro studium komunikace a mocenských vztahů ve společnosti, a proto jsem se rozhodla je v této práci analyzovat. Pro lepší proniknutí do tématu jsem mou práci rozdělila do tří částí. V první části práce se snažím představit samotný pojem politická komunikace. Zmiňuji zde různé definice od několika autorů, představuji politickou komunikaci jako vědní obor a praxi, a v závěru této části práce se snažím popsat tři hlavní aktéry politické komunikace a způsoby jejich komunikování. Ve druhé a zároveň hlavní části práce se snažím představit teorie, které jsou v dnešní době chápány jako úplný základ komunikačních studií. Je to teorie Waltera Lippmanna, Paula F. Lazarsfelda a Harolda Lasswella. Hlavním cílem této části práce je tyto teorie popsat a analyzovat, vzájemně je mezi sebou komparovat, a vysvětlit čtenáři, v čem spočívá jejich významnost. Ve třetí části práce se snažím výše zmíněné teorie představit z několika úhlů pohledu, a zmiňuji zde několik autorů, kteří tyto teorie hodnotí. V obecném pojetí se tato práce snaží seznámit čtenáře s fenoménem politické komunikace a představit základní komunikační teorie, které jsou pro pochopení celého fenoménu prakticky nezbytné.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the beginnings of political communication research. The main aim of the thesis is to introduce and analyze theories, which first began to examine the role and importance of communication in society. These theories are today considered to be one of the most important approaches for studying communication and power relations in society, so I decided to analyze them in this work. For a better insight into the topic, I divided my work into three parts. In the first part of my thesis, I try to introduce the very concept of political communication. I mention different definitions from several authors, I represent political communication as a discipline and practice, and at the end of this part, I try to describe the three main actors of political communication and the ways of their communication. In the second and at the same time the main part of the thesis, I try to introduce theories, which are today understood as the complete basis of communication studies. It is a theory created by Walter Lippmann, Paul F. Lazarsfeld and Harold Lasswell. The main aim of this part is to describe and analyze these theories, compare them with each other, and to explain their significance. In the third part of my thesis, I try to introduce these theories from several angles of view, and I mention here several authors who evaluate them. To summarize it, this bachelor thesis tries to familiarize the reader with the phenomenon of political communication, and to present basic communication theories, which are necessary for the understanding of the whole phenomenon.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Horazdovska finalni.pdfPlný text práce899,92 kBAdobe PDFView/Open
rosulek-bp-opo-pol-Horazdovska.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Horazdovska-bp-POL.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Horazdovska.pdfPrůběh obhajoby práce313,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31829

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.