Název: Sportovní diplomacie USA v období vlády Baracka Obamy
Další názvy: Sports diplomacy of the USA during the reign of Barack Obama
Autoři: Kindl, Jan
Vedoucí práce/školitel: Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Oponent: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31833
Klíčová slova: spojené státy americké;barack obama;sportovní diplomacie;soft power;sportovní vyslanci;sponzoring;olympijské hry;sportovní výměny;hillary clinton;pingpongová diplomacie
Klíčová slova v dalším jazyce: united states of america;barack obama;sport diplomacy;soft power;sport envoy;sponsoring;olympic games;sport exchange;hillary clinton;ping-pong diplomacy
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, které z nástrojů sportovní diplomacie byly použity v zahraniční politice Spojených států amerických v období vlády prezidenta Baracka Obamy. V první části bylo stručně popsáno běžné klišé týkající se problematiky spojování politiky a sportu. Po tomto stručném popisu následovalo vymezení pojmu sportovní diplomacie. V této části byly také autorem stanoveny nástroje, s nimiž sportovní diplomacie pracuje. Ve druhé části práce bylo nejprve přiblíženo fungování americké sportovní diplomacie a její hlavní programy. Následovaly chronologicky seřazené roky vlády Baracka Obamy, které byly rozděleny do dvou oddílů. V prvním oddílu byly uvedeny mediálně nejviditelnější události spojené s využitím sportovní diplomacie. Ve druhém oddílu bylo zjišťováno, které ze stanovených nástrojů sportovní diplomacie se objevovaly v uvedených událostech. V závěru práce je uvedeno, který ze stanovených nástrojů sportovní diplomacie byl nejvíce využíván v americké zahraniční politice v období vlády prezidenta Baracka Obamy.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of this bachelor thesis was to find out, what tools of sport diplomacy were used in the foreign policy of the United States of America during the government period of president Barack Obama. In first theoretical part was briefly described the common cliché about connecting policy and sport together. This briefly description was followed by definition of the concept of sport diplomacy. In this first part was determined by the author which particular tools sport diplomacy uses. In second empirical part was firstly introduced the functioning of American sports diplomacy and its main programs followed by the chronologically compiled years of the reign of Barack Obama divided into two divisions. In first division were mentioned the most medially visible events connected with the using of sport diplomacy. In second division the author finds out which of the determined tools of sport diplomacy were used in mentioned events. Which of the determined sport diplomacy tools was most used in the foreign policy of the United States of America during the government period of president Barack Obama is mentioned in the final part of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan_Kindl_2018_Sportovni_diplomacie_USA_v_obdobi_vlady_Baracka_Obamy.pdfPlný text práce444,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kindl-bp-mv-ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kindl_bp_mvter_opo-p.pdfPosudek oponenta práce682,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kindl.pdfPrůběh obhajoby práce280,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31833

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.