Title: Sportovní diplomacie USA v období vlády Baracka Obamy
Other Titles: Sports diplomacy of the USA during the reign of Barack Obama
Authors: Kindl, Jan
Advisor: Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Referee: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31833
Keywords: spojené státy americké;barack obama;sportovní diplomacie;soft power;sportovní vyslanci;sponzoring;olympijské hry;sportovní výměny;hillary clinton;pingpongová diplomacie
Keywords in different language: united states of america;barack obama;sport diplomacy;soft power;sport envoy;sponsoring;olympic games;sport exchange;hillary clinton;ping-pong diplomacy
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, které z nástrojů sportovní diplomacie byly použity v zahraniční politice Spojených států amerických v období vlády prezidenta Baracka Obamy. V první části bylo stručně popsáno běžné klišé týkající se problematiky spojování politiky a sportu. Po tomto stručném popisu následovalo vymezení pojmu sportovní diplomacie. V této části byly také autorem stanoveny nástroje, s nimiž sportovní diplomacie pracuje. Ve druhé části práce bylo nejprve přiblíženo fungování americké sportovní diplomacie a její hlavní programy. Následovaly chronologicky seřazené roky vlády Baracka Obamy, které byly rozděleny do dvou oddílů. V prvním oddílu byly uvedeny mediálně nejviditelnější události spojené s využitím sportovní diplomacie. Ve druhém oddílu bylo zjišťováno, které ze stanovených nástrojů sportovní diplomacie se objevovaly v uvedených událostech. V závěru práce je uvedeno, který ze stanovených nástrojů sportovní diplomacie byl nejvíce využíván v americké zahraniční politice v období vlády prezidenta Baracka Obamy.
Abstract in different language: The main objective of this bachelor thesis was to find out, what tools of sport diplomacy were used in the foreign policy of the United States of America during the government period of president Barack Obama. In first theoretical part was briefly described the common cliché about connecting policy and sport together. This briefly description was followed by definition of the concept of sport diplomacy. In this first part was determined by the author which particular tools sport diplomacy uses. In second empirical part was firstly introduced the functioning of American sports diplomacy and its main programs followed by the chronologically compiled years of the reign of Barack Obama divided into two divisions. In first division were mentioned the most medially visible events connected with the using of sport diplomacy. In second division the author finds out which of the determined tools of sport diplomacy were used in mentioned events. Which of the determined sport diplomacy tools was most used in the foreign policy of the United States of America during the government period of president Barack Obama is mentioned in the final part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan_Kindl_2018_Sportovni_diplomacie_USA_v_obdobi_vlady_Baracka_Obamy.pdfPlný text práce444,11 kBAdobe PDFView/Open
Kindl-bp-mv-ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
kindl_bp_mvter_opo-p.pdfPosudek oponenta práce682,41 kBAdobe PDFView/Open
Kindl.pdfPrůběh obhajoby práce280,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31833

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.