Název: Politicko-geografické důsledky rozpadu státu - případ Somálska
Další názvy: Political-geographical consequences of the state's disintegration - The case of Somalia
Autoři: Doubková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Oponent: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31836
Klíčová slova: somalia;federální somálsko;somaliland;slabá státnost;failed state;collapsed state;fragile state index
Klíčová slova v dalším jazyce: somalia;federální somálsko;somaliland;weak statehood;failed state;collapsed state;fragile state index
Abstrakt: Tato komparativní případová studie se soustředí na vznik politických entit na území Somálska po pádu autoritářského režimu Siada Berreho v roce 1991. Druhá část práce je věnována komparaci zejména Federálního Somálska, se zohledněním odchylek jeho členských států, a mezinárodně neuznávané Republiky Somaliland. K jejich porovnání, z hlediska naplňování funkcí moderního státu, bylo použito Fragile State Indexu a jeho jednotlivých indikátorů. Na jednotlivé celky byly aplikovány indikátory soudržnosti zachycující bezpečnostní situaci, kmenovou fragmentaci statů a roli žen nejen v politickém světě. Ekonomickými indikátory byla popsána problematika hospodářství, ekonomiky či odlivu mozků. Indikátory politické posloužily k posouzení legitimity státu, jeho právního systému, přístupu k poskytování veřejných služeb a dodržování lidských práv. Ve výčtu poslední, sociální indikátory, byly zaměřeny na demografické tlaky, uprchlíky, vnitřně vysídlené osoby a na míru vnějšího zásahu v podobě mezinárodních organizací na fungování státu.
Abstrakt v dalším jazyce: This comparative case study focused on entities, which emerged in Somalia after failure of Siad Barre's authoritative regime in 1991. Following part is dedicated to comparison of the Federal Somalia, taking into consideration its federal member states and internationally unrecognised Republic of Somaliland. The Fragile State Index and its particular indicators were used to compare them in terms of fulfilling the functions of the modern state. Cohesion indicators were applied to individual units to capture security situation, tribal fragmentation of the states and the role of women not only in political sphere. Economical indicators were used to describe economics and brain drain. Political indicators served to assess the legitimacy of the state, its legal system, its approach to public services and obeying human rights. Last but not least, social indicators, focused on demographic pressures, refugees, internally displaced people, and influence of external intervention in the form of international organisations on the state functioning.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Politicko-geograficke_ du_sledky rozpadu sta_tu - pr_i_pad Soma_lska 24.4.pdfPlný text práce3,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Doubkova-bp-ved-MV-TER.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Doubkova_BP_MV_BAS_opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Doubkova.pdfPrůběh obhajoby práce263,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31836

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.