Title: Teritoriální vládnutí nestátních aktérů
Other Titles: Territorial governance of non-state actors
Authors: Plundrich, Miroslav
Advisor: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31847
Keywords: teritoriální vládnutí;nestátní aktér;nestátní ozbrojený aktér;boko haram;nigérie;terorismus
Keywords in different language: territorial governance;non-state actor;non-state armed actor;boko haram;nigeria
Abstract: Bakalářská práce "Teritoriální vládnutí nestátních aktérů" pojednává o razantní změně, kterou si prošel vestfálský mezinárodní systém společně s jeho pojetím moderního státu. Konkrétně se zaobírá změnou v chápání a implementace samotného pojmu "vládnutí", neboť v dnešním mezinárodním prostředí dochází k situaci, kdy stát už není nadále jediným zdrojem autority na domácí scéně, a dokonce ani na té mezinárodní. Jednu příčinu této změny představuje markantní nárůst nestátních (ozbrojených) aktérů, který především proběhl po ukončení studené války. Práce je koncipovaná jako jednopřípadová studie, která se věnuje nestátní ozbrojené skupině Boko Haram, která působí v Nigérii. Nastiňuje vznik a vývoj této skupiny s cílem jí začlenit do typologie nestátních aktérů a zároveň zkoumá dopad boje Boko Haram proti vládě na civilní obyvatelstvo, přičemž primární cíl představuje vybádání teritoriálního vládnutí této skupiny.
Abstract in different language: The bachelor thesis ''Territorial governance of non-state actors'' deals with the fierce change of the Westphalian international system together with the concept of modern state. It especially deals with changes of understanding and implementation of the very term ''governing'' because in current form of this system there comes a point when the state is no more the only or in some cases even the main source of authority neither in domestic field nor in the international system. One cause of this change is a prominently increase of non-state (armed) actors, which took place mainly after the end of the Cold War. The work is designed as a one-case study dedicated to the non-state armed group Boko Haram, which operates in Nigeria. It outlines the origin and development of this group with goal to incorporate it into the typology of non-state actors an also examines the impact of the struggle of Boko Haram against the government on the civilian population. The primary objective was to develop the territorial governance of this grou
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Plundrich M. - BP Teritorialni vladnuti nestatnich akteru.pdfPlný text práce650,49 kBAdobe PDFView/Open
Plundrich-bp-MV-TER.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Plundrich-bp-MV.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Plundrich.pdfPrůběh obhajoby práce276,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31847

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.