Title: Západ, volby a diskuze o ruském vlivu jako bezpečnostní hrozbě
Other Titles: Western countries, elections and discusions about the Russian influence as a security threat
Authors: Žákovec, Jan
Advisor: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31853
Keywords: ruské dezinformace;dezinformace;propaganda;média;post-pravda;měkká moc
Keywords in different language: russian disinformation;disinformation;propaganda;media;post-truth;soft power
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá potencionálními ruskými dezinformacemi v dnešním post-pravdivém světě. Hlavním cílem práce bylo analyzovat potencionální ruské strategie a nástroje k šíření dezinformací v Německu, Francii a částečně Evropské unii. Tato práce představuje ruskou měkkou moc (soft power), "Gerasimovu doktrínu", nebo ruské nástroje jako například trolly, nebo internetové boty, kteří jsou využíváni k šíření dezinformací. Dále jsou popsány cíle možných ruských dezinformačních kampaní v rámci organizací, jako je Evropská unie. Tato práce se taktéž zaměřuje na využívání médií k ovlivnění veřejného mínění během voleb, ať už parlamentních, či prezidentských (například v Německu, respektive ve Francii). V každém případě je celá bakalářská práce protkána konkrétními příklady dezinformací, které se objevily v předešlých letech.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with potential Russian disinformation in today's post-truth world. The main objective of this thesis was to analyse potential Russian strategies and tools used to spread disinformation within Germany, France and partly European Union. This thesis introduces Russian soft power, 'Gerasimov doctrine', or Russian tools, for example trolls or internet bots, used to spread disinformation. Objectives of possible Russian disinformation campaigns within organisations, such as European Union, are also described. This thesis also focuses on the use of media to influence public opinion during elections, whether parliamentary, or presidential (for example in Germany, respectively in France). In any case, the entire bachelor thesis is interwoven with concrete examples of disinformation that have occurred in previous years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce652,88 kBAdobe PDFView/Open
Zakovec-bp-mv-opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
rosulek-bp-ved-mvter-Zakovec.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Zakovec.pdfPrůběh obhajoby práce312,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.