Title: Rozvojová spolupráce České republiky vůči zemím subsaharské Afriky v letech 1995-2017
Other Titles: Development Cooperation of the Czech Republic in relation to Sub-Saharan Africa between 1995-2017
Authors: Urbánková, Markéta
Advisor: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Referee: Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31854
Keywords: rozvojová spolupráce;česká republika;subsaharaská afrika;rozvojové projekty;angola;zambie;etiopie
Keywords in different language: development cooperation;czech republic;sub-saharan africa;development projects;angola;ethiopia;zambia
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá rozvojovou spoluprací České republiky vůči zemím subsaharské Afriky v letech 1995-2017. V první části práce jsou rozebrána teoretická východiska, jako například postupný vývoj rozvojové spolupráce v České republice a jednotlivé koncepce na různá časová období. Následně je v práci vysvětlena typologie rozvojové spolupráce včetně představení hlavních aktérů. Přestože jsou témata první poloviny práce obecná, pozornost je primárně koncentrovaná na region subsaharské Afriky. Druhá část práce se již zabývá státy subsaharské Afriky, které byly v daném časovém období pro českou ZRS prioritní. Jsou jimi Angola, Etiopie a Zambie. Poslední kapitola se pak zaměřuje na malé lokální projekty v dalších neprioritních zemích subsaharské Afriky.
Abstract in different language: This bachelor thesis is about development cooperation of the Czech Republic towards sub-Saharan Africa between the years 1995-2017. In the first part of this thesis, I analysed theoretical theme as progressive evolution of Czech development cooperation and every single conception of various time period. After that, I clarify typology of development cooperation inclusive of presentation of the main participants of development cooperation. Although the theme of the first half of the thesis is general, the attention is concentrated on the sub-Saharan Africa. The second part of this bachelor thesis is about concrete states from sub-Saharan Africa which are/were preferred by the Czech Republic. Those states are Angola, Ethiopia and Zambia. The last chapter is focused on small local projects in other states (which are not preferred).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Marketa_Urbankova.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Urbankova_BP_MV_BAS_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Urbankova-bp-mvbas.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Urbankova.pdfPrůběh obhajoby práce301,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31854

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.