Title: Kritika demokracie a problémy legitimity v současné Evropě
Other Titles: Criticism of Democracy and Problems of Legitimacy in Contemporary Europe
Authors: Boboková, Blanka
Advisor: Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
Referee: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31857
Keywords: legitimita;kolektivní identita;transnacionální veřejná sféra;masová média;kritika demokracie;deliberativní demokracie;diskurzivní etika;aktivní hranice;evropská unie
Keywords in different language: legitimacy;collective identity;transnational public sphere;the mass media;criticism of democracy;deliberative democracy;discourse ethics;active border;european union
Abstract: Práce se zabývá teorií kritické veřejnosti, veřejnými sférami a problematikou zdrojů legitimity vlády v Evropské unii. Cílem práce je zjistit, jak se utvářejí evropské veřejné sféry a jaká infrastruktura je potřebná k tomu, aby dokázaly plnit požadovanou kritickou roli i přes absenci společného evropského jazyka, společných médií a identity. V první části se práce věnuje normativním aspektům legitimity vlády, ideálnímu typu veřejnosti a možnostem transnacionalizace veřejných sfér. Druhá část se zaměřuje na otázky tvorby politické identity občanů Evropské unie, tvorby kolektivních identit a na koncept aktivní hranice, který umožňuje kooperaci a toleranci mezi rozmanitými národy. Obě části jsou propojeny za pomoci modelu deliberativní demokracie, diskurzivní etiky a mediální publicity.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with critical theory, the public spheres and the issues of legitimacy of power in the European Union. The objective of the thesis is to determine how European public spheres are formed and what kind of infrastructure is necessary for them to function in the required manner to fulfil their critical role despite the absence of common language, mass media and identity. The first section addresses the normative aspects of the legitimacy of governance, the ideal type of public and the possibility of the transnationalizing of the public spheres. The second section deals with the question of the creation of political identity of the citizens of the European Union, collective identities and the concept of an active border which makes cooperation and tolerance among the diversity of nations possible. Both sections are closely coordinated with the model of deliberative democracy, the principles of discursive theory and the mediation of political debates.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bobokova_BP_Kritika demokracie_final_tisk.pdfPlný text práce835,01 kBAdobe PDFView/Open
Bobokova-BP-POL.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Bobokova-bp-POL.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Bobokova.pdfPrůběh obhajoby práce294,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31857

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.