Title: Analýza mezinárodního boje proti tzv. Islámskému státu
Other Titles: Analysis of the international fight against the Islamic state
Authors: Fík, Michael
Advisor: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31859
Keywords: islámský stát;boj proti;koalice proti is;turecko;rusko;írán;spolupráce;letecké údery;kurdská otázka;blízký východ
Keywords in different language: islamic state;fight against;anti is coalition;turkey;russia;iran;cooperation;air strikes;kurdish question;middle east
Abstract: Bezpečnostní situace na Blízkém východě je již několik desetiletí ovlivňována mezistátními konflikty, občanskými válkami, násilným jednáním států, vzrůstajícím náboženským extremismem a posilující rolí a počtem nestátních aktérů. Za nejvýraznějšího nestátního aktéra v regionu Blízkého východu posledních let lze považovat organizaci Islámský stát (IS). Organizace Islámský stát byla mezi lety 2014 až 2017 vnímána mezinárodním společenstvím jako nejvýraznější bezpečnostní hrozba nejen na Blízkém a Středním východě a byla též OSN považována za teroristickou organizaci. Ve druhé polovině roku 2014 po rozsáhlé územní expanzi Islámského státu byla zahájena vojenská operace Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve (CJTFOIR), na které pod vedením USA spolupracovala široká mezinárodní koalice, čítající více než 60 států. Bojů proti Islámskému státu se však účastnila i řada dalších aktérů, kdy mezi nejvýraznější patřila neoficiální spojenecká osa mezi vládními silami Sýrie, Íránem a Ruskem. Zvláštní postavení v boji proti IS pak zaujímalo Turecko, které je sice členem NATO a bylo i součástí koalice CJTFOIR, ale jeho spolupráce byla spíše spojena s Ruskem či Íránem. Cílem této práce je ověřit, zda a jak efektivně byly státy mezinárodního společenství schopny spolupracovat v boji proti společné bezpečnostní hrozbě, na které se vzájemně shodnou, v tomto případě představované teroristickou organizací IS. Práce se zabývá bojem proti té části Islámského státu, který působil na území Sýrie a Iráku a její výzkumné období je omezeno polovinou roku 2014 a koncem roku 2017. Práce se soustředí na činnost a míru kooperace států sdružených v rámci koalice CJTFOIR jako nejvýraznějšího aktéra v boji proti IS a dále blíže prozkoumává působení států Írán, Turecko a Rusko, které během konfliktu vytvořily paralelní spojeneckou osu, ale jejichž motivacemi a cíli, i přes oficiální proklamace, nebyla zřejmě primárně porážka Islámského státu, nýbrž partikulární zahraničněpolitické zájmy.
Abstract in different language: For several decades, the security situation in the Middle East has been affected by inter-state conflicts, civil wars, violent behavior of states, rising religious extremism and a strengthening role of non-state actors. As the most notable non-state actor in the Middle East region in recent years, the Islamic State (IS) could be considered. Organization the Islamic State was perceived by the international community as the most notable security threat not only in the Middle East between 2014 and 2017. The United Nations also considered the Islamic State as a terrorist organization. In the second half of 2014, following the extensive territorial expansion of the Islamic State, the Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve (CJTFOIR) was launched under the guidance of the United States by a broad international coalition of more than 60 states. The fight against the Islamic state was also attended by a number of other actors, among which the most notorious was the unofficial alliance axis between the governmental forces of Syria, Iran and Russia. Turkey was in a special position in the fight against the IS. Turkey is a member of NATO and part of the CJTFOIR coalition, but its cooperation was more closely connected with Russia or Iran. The objective of this paper is to verify whether and how effectively the states of the international community are able to co-operate in the fight against the common security threat, which they mutually agree, in this case represented by the terrorist organization of the IS. The work is dedicated to the fight against the part of the Islamic state that has been operating in Syria and Iraq and its research period is limited to mid-2014 and end-2017. The work focuses on the activity and the degree of cooperation of the states associated within the CJTFOIR coalition as the most prominent player in the fight against the IS and further researches the activities of the states of Iran, Turkey and Russia, who created a parallel alliance during the conflict, but whose motivations and goals was not primarily the defeat of the Islamic state, but the particular foreign policy interests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-KFS-Fik-Analyza mezinarodniho boje proti IS.pdfPlný text práce598,1 kBAdobe PDFView/Open
Fik-bp-POL.pdfPosudek vedoucího práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
Fik-BP-Pol.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Fik.pdfPrůběh obhajoby práce294,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.