Title: Britská kulturní diplomacie v praxi: Britská rada a její činnost v České republice
Other Titles: British cultural diplomacy in practice: British Council and its activities in the Czech Republic
Authors: Hrkalová, Veronika
Advisor: Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Referee: Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31867
Keywords: kulturní diplomacie;měkká moc;veřejná diplomacie;propaganda;britská rada;aktivity britské rady;britská rada v české republice;vzdělání;umění;věda;společnost
Keywords in different language: cultural diplomacy;soft power;diplomacy;public diplomacy;propaganda;british council;british council activities;british council in the czech republic;education;art;science;society
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá kulturní diplomacií a jedním z mnoha možných nástrojů pro její šíření, zakládáním institucí přes které je možné kulturní diplomacii sířit. Instituce šířící kulturní diplomacii Velké Británie se nazývá British Council. V první teoretické části této práce popisuji všechny pojmy příbuzné s pojmem kulturní diplomacie a podrobně je vysvětluji. V druhé části práce navazuji s aktivitami British Council, jimiž se snaží ovlivnit vnímání Velké Británie v ostatních zemích světa. Prioritními oblastmi je zejména vzdělávání, umění, věda a společnost. Stěžejní část této práce se věnuje podrobnému popisu všech aktivit, do kterých je British Council zapojena v České republice.
Abstract in different language: This Bachelor´s thesis is to focus on cultural diplomacy and one of many possible tools for its dissemination, establishing institutions through which cultural diplomacy can be spread. The institution that spreads British cultural diplomacy is called the British Council. In the first theoretical part of this thesis I describe all concepts related to the concept of cultural diplomacy and explain in detail. In the second part I follow the activities of the British Council, which attempt to influence the perception of Great Britain in other countries of the world. Priority areas include education, art, science and society. The main part of this thesis deals with a detailed description of all activities in which the British Council is involved in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrkalova British Council PDF.pdfPlný text práce515,11 kBAdobe PDFView/Open
Hrkalova-bp-mv-ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Hrkalova-bp-MVTER.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Hrkalova.pdfPrůběh obhajoby práce363,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31867

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.