Title: Výuka první pomoci na vysoké škole
Other Titles: First aid education on university
Authors: Štorchová, Anna
Advisor: Pfefferová Eva, Mgr.
Referee: Pistulková Alena, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31900
Keywords: výuka;první pomoc;vysoká škola;projekt
Keywords in different language: education;first aid;university;project
Abstract: Projekt "Zachraň život na ZČU" umožnil realizaci kurzů první pomoci pro studenty, akademické pracovníky a další zaměstnance univerzity. Kurzy byly sestaveny po domluvě s odborným garantem a na realizaci dvouhodinových kurzů se podíleli studenti oboru Zdravotnický záchranář Západočeské univerzity v Plzni. Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jestli koncept realizace kurzů je funkční a do dalších let ho můžeme ponechat anebo jestli zavést organizační změny v rámci časové dotace a tematických okruhů. Jako dílčí cíle bylo stanoveno zjistit, jaké jsou znalosti první pomoci u účastníků kurzů před a po absolvování kurzu, porovnat znalosti akademických pracovníků a studentů a popsat postup pořádání kurzů. Zájem o kurzy první pomoci na Západočeské univerzitě v Plzni stále trvá a podaří-li se nám sepsat postup, jakým způsobem kurzy pořádat, nemusely by nutně skončit poté, co hlavní řešitelka projektu ukončí studium.
Abstract in different language: The project "Zachraň život na ZČU" has enabled the implementation of first aid courses for students, academics and other workers at University of West Bohemia. The courses were prepared after consultation with a guarantor. The courses were also realized by students of the paramedical rescue of the University of West Bohemia. The main aim of this bachelor thesis is to find out if the concept of implementation of courses is functional or if it's necessary to put any changes in organization of time or thematic areas. As a partial objective we determined to find out first-aid knowledge of course before and after the course to compare the knowledge of students and academic stuff and to describe course arrangement. The interest in first aid courses at the University of West Bohemia in Pilsen is still actual and if we describe the technique how to organize it well, the project won´t have to end after the initiator of this project has finished studying.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BakalarskaPracestorchova.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Storchova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Storchova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Storchova.pdfPrůběh obhajoby práce393,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31900

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.