Title: Radiační zátěž pacientů při ortodontické léčbě
Other Titles: Radiation dose of patients during orthodontic treatment
Authors: Fišer, Zdeněk
Advisor: Honzíková Kamila, Ing. Bc.
Referee: Pokorný Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31916
Keywords: radiologie;ortodoncie;stomatologie;ortopantomografie;extraorální snímkování;intraorální snímkování
Keywords in different language: radiology;orthodontics;stomatology;ortopantomography;extraoral imagining;intraoral imagining
Abstract: Bakalářská práce s názvem "Radiační zátěž ortodontických pacientů" je zaměřena na diagnostické vyšetřující metody využívající rentgenového záření. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde je popsán vznik rentgenového záření, jeho vliv na lidský organismus, metody radiační ochrany, základní anatomie a patologie oblasti zájmu. V praktické části byly zvoleny tři cíle a hypotézy. Prvním cílem je na základě rozboru dat pacientů zjistit nejvyužívanější diagnostickou metodu v ortodoncii. Druhým cílem je porovnat počet a frekvenci radiologických vyšetření u operačních a neoperačních pacientů. Posledním cílem je určit dávku, kterou během své léčby obdrželi 3 vybraní pacienti.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis named "Radiation dose of orthodontic patients" is focused on diagnostic examination methods using X-rays. The thesis is divided into theorethical par, where is described the origin of X-rays, their influence on human organism, methods of radiation protection, basic anatomy and pathology of the region of interest. In practical part were chosen three goals and three hypotheses. The first goal is, on the basis of analysis of patients data find the most used diagnostic method in orthodontics. The second goal is to compare the number and frequency of radiological examinations between surgery and nonsurgery pacients. The last goal is to determine the dose absorbed by three chosen pacients during their treatment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Fiser.pdfPlný text práce2,97 MBAdobe PDFView/Open
Fiser_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Fiser_OP.pdfPosudek oponenta práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Fiser_podzim.pdfPrůběh obhajoby práce405,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31916

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.