Title: Využití zobrazovacích metod k diagnostice cévní mozkové příhody
Other Titles: Application of methods of visualization for diagnosing of cerebrovascular accidents
Authors: Šťastná, Kristýna
Advisor: Pavlíková Lada, MUDr. Ph.D.
Referee: Nedbal Pavel, Mgr. Bc. DiS.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31919
Keywords: mozková příhoda;hemoragie;ischemie;rizikové faktory;ct
Keywords in different language: stroke;haemorrhage;ischemia;risk factors;ct scanning
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje využití zobrazovacích metod k diagnostice cévní mozkové příhody. Tedy tomu jaké vyšetření má prvotní význam pro její diagnostiku. Teoretická část popisuje základní anatomii cévního zásobení mozku. Dále se věnuje rozdělení cévních mozkových příhod, hemoragickým cévním mozkovým příhodám a jejich příčinám, ischemickým cévním mozkovým příhodám a jejich dělení, rizikovým faktorům ovlivnitelným i neovlivnitelným, symptomatologii, diagnostice z pohledu radiologického asistenta, léčbě a primární i sekundární prevenci. V praktické části najdeme kazuistiky několika pacientů, kteří byli postiženi cévní mozkovou příhodou. Součástí kazuistik je pohlaví, věk, anamnézy, jejichž součástí bývá rodinná anamnéza, osobní anamnéza, u žen také gynekologická anamnéza, alergická anamnéza, farmakologická anamnéza, provedené operace a návyky těchto pacientů a dále vyšetření provedená na oddělení zobrazovacích metod. Sběr dat probíhal ve Fakultní nemocnici v Plzni.
Abstract in different language: This Bachelor thesis applies to using of display methods for stroke diagnostics. It means which medical examination has vital importance for its diagnostics. The theoretical part gives a brief description of anatomy of brain vascular supply. It is followed by selection od strokes. Haemorrhagic strokes and their causes, ischemic strokes and their selection, influenceable as well as uninfluenceable risk factors, symptomatology, diagnostics from the radiology assistant´s view, treatment and primary and secondary prevention. In the practical part, there can be found several case reports about patients who had suffered from stroke. As a part of these reports, there is these patients´ sex, age, anamnesis, including family anamnesis, personal anamnesis, women´s gynaecological anamnesis, allergic anamnesis, pharmacological anamnesis, completed operations and patients´ habits. It is followed by examinations made in the department of imaging modality. The Data collection was carried out in University Hospital in Plzen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kristyna Stastna - Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFView/Open
Stastna_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Stastna_OP.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Stastna.pdfPrůběh obhajoby práce410,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31919

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.