Title: Léčba maligního nádoru jater chemoembolizací
Other Titles: Treatment of malignant tumors of liver using chemoembolization
Authors: Mainzerová, Iveta
Advisor: Holubec Luboš, Doc. MUDr. CSc.
Referee: Vojtíšek Radovan, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31924
Keywords: nádory jater;transarteriální chemoembolizace;intervenční radiologie
Keywords in different language: liver tumors;transarterial chemoembolization;interventional radiology
Abstract: Tato bakalářská práce představuje jednu z léčebných možností nádorů jater. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část v prvních kapitolách popisuje základní specifika nádorů jater a diagnostické metody využívané k diagnostice a následnému stanovení rozsahu onemocnění. Dále seznamuje s léčebnými možnostmi s důrazem kladeným na výkon intervenční radiologie - transarteriální chemoembolizaci jater. V praktické části je statisticky zpracováno početní zastoupení tohoto výkonu v uplynulých letech a četnost provedených opakování. Využití v praxi je demonstrováno na kazuistikách pěti pacientů.
Abstract in different language: This bachelor thesis refers one of the therapeutic possibilities of liver tumors. The thesis is divided into theoretical part and practical part. The theoretical part describes the basic features of liver tumors and diagnostic methods used to diagnose and subsequently determine the extent of the disease. The thesis is focused on treatment options with an emphasis on the performance of interventional radiology - transarterial chemoembolization of the liver. In the practical part there is statistically elaborated a large representation of this performance in last years and frequency of repetitions performed. Practical application is demonstrated in the case studies of five patients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Mainzerova.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
Mainzerova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Mainzerova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Mainzerova.pdfPrůběh obhajoby práce399,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31924

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.