Title: Regionální dopad geopolitického soupeření Indie a Pákistánu
Other Titles: Regional impact of geopolitical rivalry between India and Pakistan
Authors: Heller, Dominik
Advisor: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Referee: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31961
Keywords: indie;pákistán;geopolitika;rovnováha hrozeb;stephen m. walt;tvrdé vyvažování;měkké vyvažování;asymetrické vyvažování;thazha v. paul;čína;indický subkontinent;střední asie;afghánistán;perský záliv
Keywords in different language: india;pakistan;geopolitics;balance of threat;stephen m. walt;hard balancing;soft balancing;asymmetric balancing;thazha v. paul;china;indian subcontinent;central asia;afghanistan;persian gulf
Abstract: Geopolitické soupeření mezi Indií a Pákistánem neubralo na své intenzitě ani po nuklearizaci jihoasijského prostoru v květnu roku 1998. Naopak, pouze odvrátilo pozornost obou rivalů od prosté orientace na zvyšování vojenských kapacit i k jiným možnostem, jak si vydobýt kýžené převahy. Obě země se tak od počátku tisíciletí stále aktivněji pokoušejí navazovat strategické vztahy s okolními aktéry a limitovat vzájemně svůj vliv a mocenské postavení v širším regionu. Předkládaná práce se proto zabývá projevy tohoto soupeření, přičemž využívá teoretických východisek neorealistického přístupu ke studiu mezinárodní politiky. Klíčové koncepty textu tvoří rovnováha hrozeb od Stephena M. Walta a varianty tvrdého, měkkého a asymetrického vyvažování od Thazhy V. Paula. Ty nám umožňují odhalit samé příčiny vzájemné rivality, respektive definovat Indií a Pákistánem uplatňované strategie. Samotná analýza geopolitických aktivit obou aktérů se přitom omezuje na přilehlé regiony a aktéry, tedy Indický subkontinent, Čínskou lidovou republiku, Střední Asii, Afghánistán a Perský záliv.
Abstract in different language: Geopolitical rivalry between India and Pakistan did not ease off its intensity even after nuclearization of South Asian region in May 1998. Quite the opposite, it merely diverted their attention from increasing just military capacities to different alternatives how to gain desired superiority. Both countries therefore, since turn of the millennium, even more actively try to build strategic ties with neighbouring states and limit each other´s influence and power in wider region. This thesis deals with manifestations of the rivalry, while it utilizes theoretical background of neorealist approach to study of international politics. Key concepts represent balance of threat by Stephen M. Walt and hard, soft and asymmetric balancing by Thazha V. Paul. These concepts help to discover the causes of mutual rivalry, respectively define the strategies that India and Pakistan employ. The very analysis of geopolitical rivalry than restricts itself on neighbouring regions and actors, so on Indian subcontinent, China, Central Asia, Afghanistan and Persian Gulf.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Dominik Heller - Regionalni dopad geopolitickeho soupereni Indie a Pakistanu.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
Heller-dp-ved-MV.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Heller_DP_MV_opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Heller.pdfPrůběh obhajoby práce322,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31961

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.