Title: Některé řadící algoritmy
Other Titles: Some sorting algorithms
Authors: Dudek, Martin
Advisor: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32026
Keywords: algoritmus;řadící algoritmus;časová složitost;posloupnost;datová struktura;pole;graf;množina;prvek;cyklus
Keywords in different language: algorithm;sorting algorithm;time complexity;sequence;data structure;field;graph;set;element;cycle
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o základních algoritmech, o jejich principech a využitích. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části jsou shrnuty základní definice a úvod do algoritmů obecně. Druhá část práce je o samotných řadících algoritmech se zvláštním zaměřením na Bubble sort a Insert sort. V této části se nachází jejich princip, obecný zápis algoritmů, jejich vylepšení a odvození jejich časové složitosti. Třetí část práce je zaměřena na ostatní řadící algoritmy, kterým byla věnována menší pozornost. Je zde osvětlen jejich princip a jejich časová složitost k porovnání. V této kapitole se nachází i zmínka o využití všech algoritmů obecně. Cílem této práce je vysvětlit základní principy řadících algoritmů a předvést jejich využití.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with basic algorithms, their principles and uses. Work is divided into three main parts. The first part summarizes basic definitions and introduction to algorithms in general. The second part of the thesis is about the sorting algorithms with a special focus on Bubble sort and Insert sort. In this section are their principle, the general entry of the algorithms, their improvement and inference of their time complexity. The third part of the thesis is focused on the other sorting algorithms, which have been given less attention. Their principle and their time complexity are highlighted in this chapter for their comparison. This chapter also includes a reference about usage of algorithms in general. The aim of this work is to explain the basic principles of sorting algorithms and to demonstrate their use.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCP_Dudek.pdfPlný text práce969,17 kBAdobe PDFView/Open
Posudek Dudek569.pdfPosudek oponenta práce489,19 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho BP - Dudek.pdfPosudek vedoucího práce28,14 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Dudek607.pdfPrůběh obhajoby práce316,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32026

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.