Title: Správní řízení na úseku přestupků se zaměřením na řízení před správním orgánem prvního stupně
Other Titles: Administrative procedure in the section of offenses with a focus on procedure by the first instance administrative body
Authors: Podávka, Michal
Advisor: Henych Václav, JUDr.
Referee: Podhrázký Milan, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32052
Keywords: přestupek;správní orgán;obviněný;řízení o přestupku;rozhodnutí;správní trest;zákon č. 250/2016 sb.
Keywords in different language: the offense;the administrative body;the accused;the offence proceedings;the decision;the administraive punishment;the amendment no.250/2016 of the legal code
Abstract: Autor práce se věnuje řízení o přestupku před správním orgánem prvního stupně podle zákona č. 250/2016 Sb. účinného od 1. 7. 2017. V návaznosti na úvod do práce stručně vysvětluje důvody, které vedly k potřebě přijetí nové právní úpravy na úseku přestupků. Po nezbytné úvodní charakteristice přestupkového řízení a zařazení nové právní úpravy do právního řádu vymezuje v první kapitole příslušnost správních orgánů k projednávání přestupků. V druhé kapitole navazuje vymezením účastníků řízení a dalších osob, které v řízení mohou vystupovat. Třetí kapitola pojednává o tzv. přípravném řízení, jehož cílem je zjistit existenci důvodů pro zahájení samotného řízení o přestupku. Čtvrtá kapitola tvoří jádro celé práce. Autor v ní popisuje průběh řízení o přestupku od jeho zahájení, zvláštní pozornost věnuje problematice ústního jednání, výslechu obviněného a zajišťovacím prostředkům. V rámci této kapitoly pojednává mimo jiné také o některých zvláštních typech řízení. Obsahem závěrečné kapitoly je vymezení forem rozhodnutí, kterými správní orgán může obviněného uznat vinným ze spáchání přestupku. Autor v průběhu práce klade hlavní důraz především na poukázání stěžejních odlišností nové právní úpravy od zákona č. 200/1990 Sb. Zaměřuje se na zavedení některých nových procesních institutů do správního trestání i změnu koncepce těch dosavadních a komentuje klady i zápory, které nová právní úprava může správní praxi přinést.
Abstract in different language: The author of this thesis deals with the offence proceedings by the first instance administrative body according to amendment no. 250 / 2016 of the Legal Code ( effective from 1. 7. 2017 ). Following the introduction to thesis, briefly explains the reasons which have led to the need for the adoption of new legislation on offenses. After the necessary initial characteristics of the offence proceedings and inclusion of new legislation into the legal order he defines in the first chapter the jurisdiction of the administrative bodies to deal with offenses. In the second chapter he follows by the definition of the parties to the proceedings and other persons who may perform in the procedure. The third chapter deals with the so-called preparatory proceedings the aim of which is to determine the existence of reasons for the initiation of the offence proceedings itself. The fourth chapter forms the centre of the whole thesis. The author describes the course of the offence proceedings from its start, special attention is devoted to the focus of an oral hearing, the questioning of the accused and hedging resources. He discusses, inter alia, also about some of the specific types of proceedings in the context of this chapter. The content of the final chapter is the definitions of the decision forms of which the administrative body may found the accused guilty of committing the offense. In the course of the thesis the author puts the main emphasis on the disbursement of the core differences of the new legislation by amendment no.200/1990 of the Legal Code. He focuses on the introduction of some new procedural institutions to the administrative punishment and change of the existing concepts and he comments the pros and cons that new legislation can bring to an administrative practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_KSP_Spravni rizeni na useku prestupku se zamerenim na rizeni pred spravnim organem prvniho stupne_Michal Podavka.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
DP-Podavka-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba-Podavka.pdfPrůběh obhajoby práce574,55 kBAdobe PDFView/Open
DP-Podavka-Henych.pdfPosudek vedoucího práce640,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32052

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.