Title: Správní sankce ukládané živnostenskými úřady
Other Titles: Administrative sanctions imposed by Trades Licensing Authorities
Authors: Augustinová, Martina
Advisor: Kopecký Martin, Doc. JUDr. CSc.
Referee: Henych Václav, JUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32057
Keywords: správní trestání;správní sankce;živnostenské oprávnění;přestupky;zrušení živnostenského oprávnění;pozastavení provozování živnosti;bezúhonnost podnikatele;překážky provozování živnosti
Keywords in different language: administrative punishment;administrative sanctions;trade license;misdemeanors;abolition of trade license;suspension of operation of the trade;integrity of the entrepreneur;obstacles to doing business
Abstract: V mé diplomové práci jsem si jako cíl stanovila pokusit se podnikatelskou i nepodnikatelskou veřejnost seznámit se základními povinnostmi vyplývající podnikatelům ze živnostenského zákona a ostatních právních předpisů, s možnými postupy živnostenských úřadů při řešení porušení zákona a rovněž i s výší případných pokut, které lze za porušení zákona uložit. Současně jsem se snažila rozhodovací praxi živnostenských úřadů doplnit vhodnými případy z vlastní praxe při řešení správních deliktů a přestupků na úseku živnostenského podnikání.
Abstract in different language: In my diploma thesis, I set as objective to try to get the business and non-business public to know the basic obligations of entrepreneurs from the Trade Licensing Act and other legal regulations, the possible procedures of the Trade Licensing Offices in solving the violation of the Act, as well as the amount of any fines that can be violated impose. At the same time, I tried to supplement the decision-making practice of the Trade Licensing Offices with appropriate cases from my own practice in dealing with administrative offenses and misdemeanors in the area of business entrepreneurship
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Augustinova 2018.pdfPlný text práce666,98 kBAdobe PDFView/Open
DP-Augustinova-Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce493,97 kBAdobe PDFView/Open
DP-Augustinova-Henych.pdfPosudek oponenta práce920,07 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba-Augustinova.pdfPrůběh obhajoby práce587,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32057

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.