Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMokrejšová Pavlína, Mgr.
dc.contributor.authorFránová, Jaroslava
dc.contributor.refereeKřivková Jana, Mgr.
dc.date.accepted2018-6-20
dc.date.accessioned2019-03-15T10:16:23Z-
dc.date.available2017-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:16:23Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-29
dc.identifier76402
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32073
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá srdečním selháním a pacienty trpícími tímto syndromem. Teoretická část se zaměřuje na podstatné informace z anatomie a fyziologie, které jsou důležité pro pochopení stavby a činnosti srdce. Dále se zabývá příčinami a patofyziologií srdeční insuficience, akutní a chronickým srdečním selháním. Nakonec popisují ošetřovatelskou činnost sestry a edukaci pacientů, ve které je neopomenutelný zdravý životní styl. V praktické části analyzuji rozhovory s pacienty a jejich dokumentaci na podkladě kvalitativního výzkumu. Zajímá mě průběh onemocnění a jejich názory a postoje k této problematice.cs
dc.format101 s. (23 744 slov)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsrdcecs
dc.subjectsrdeční selhánícs
dc.subjectošetřovatelská péčecs
dc.subjectedukacecs
dc.titleOšetřovatelská péče u pacienta se srdečním selhánímcs
dc.title.alternativeNursing care for patients with heart failureen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with heart failure and patients suffering from this syndrome. The theoretical part focuses on essential information from anatomy and physiology that is important for understanding the heart's construction and activity. It also deals with the causes and pathophysiology of cardiac insufficiency, acute and chronic heart failure. I finally describe the nursing activity of nurses and the education of patients, in which there is an unforgettable healthy lifestyle. In the practical part I analyze interviews with patients and their documentation on the basis of qualitative research. I am interested in the course of the disease and its opinions and attitudes on this issue.en
dc.subject.translatedhearten
dc.subject.translatedheart failureen
dc.subject.translatednursing careen
dc.subject.translatededucationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc - sablona (2).docx bc.docx bc.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
FRANOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
FRANOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
FRANOVA JAROSLAVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce462,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32073

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.