Název: Péče o pacienta s karcinomem v oblasti hlavy a krku
Další názvy: Care for patients with cancer of the head and neck
Autoři: Pavlová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Šípová Simona, Mgr.
Oponent: Pavelec Václav, MUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32098
Klíčová slova: anatomie hlavy a krku;rizikové faktory;nežádoucí účinky;léčba nádorů hlavy a krku;anamnéza;ošetřovatelský model;diagnózy;edukace
Klíčová slova v dalším jazyce: anatomy head and neck;risk factors;undesirable factors;therapy of head and neck tumors;anamnesis;nursing model;diagnossis;eduacation
Abstrakt: V dnešní době jsou nádory obecně velkým problémem. Lidé se nádorového onemocnění bojí hlavně kvůli agresivní léčbě a nežádoucím účinkům, které může přinášet. U nádorů hlavy a krku se také objevuje spousta nežádoucích účinků a problémů, které člověka většinou poznamenají na celý život. Člověk většinou na dlouhou dobu musí zásadně změnit životní styl, což může být velmi frustrující. V teoretické části seznamuji čtenáře práce obecně s anatomií hlavy a krku. Poté se zabývám nádory. Popisuji diagnostiku, prevenci a léčbu. Zmiňuji se o vedlejších účincích a problémech, které onemocnění přináší. Zmiňuji zde i výživu onkologických pacientů a nezapomněla jsem ani na psychologickou stránku nemoci. V praktické části jsem vypracovala dvě kazuistiky a zjišťovala nejčastější ošetřovatelské problémy. Na základě údajů jsem vytvořila ošetřovatelský plán. Pro vybrané pacienty jsem vytvořila edukační plán. Na závěr jsem vypracovala pro veřejnost edukační leták.
Abstrakt v dalším jazyce: Nowadays, tumors are generally a big problem. People with cancer are afraid of aggressive treatment and minor effects it can bring. With head and neck cancer is connected also many minor effect, which influenc all people life. A person usually has to change the lifestyle for a long time, which can be very frustrating. In the theoretical part, I deal general with head and neck anatomy. Then I deal with tumors. Describing diagnosis, prevention, and treatment. I also mention the minor effects and problems that the illness brings. I mention here also the nutrition of oncological patients and I have not forgotten even the psychological side of the disease. In the practical part I write up two essays and found the most common nursing problems. Based on the data, I created a nursing plan. For selected patients, I created an educational plan. In the end, I developed an educational plan for the public.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Sarka Pavlova1.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PAVLOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PAVLOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PAVLOVA SARKA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce423,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32098

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.